Nieuw Ley­den is een bij­zon­der CPO project. In een strak ste­den­bouwkundig grid wer­den bouwvelden uit­gegeven met 18 stad­skavels. De 18 eigenaren moesten geza­men­lijk een par­keer­garage ontwikke­len met daarop 18 indi­vidu­ele stadswonin­gen. Van­wege de krappe bouw­plaats was er ook de ver­plicht­ing om het project zoveel mogelijk door één aan­nemer te laten bouwen.

In veld 35 heeft FARO een stad­shuis ont­wor­pen. Belan­grijker was echter onze bij­drage als mede­or­gan­isator van de CPO-​vereniging. Vanuit de organ­isatie Nieuw Ley­den werd een soort organ­isatievorm meegegeven en een mogelijkheid voor een ontwerp van de par­keer­garage, maar de rest moest de groep zelf rege­len. Als voorzit­ter van de verenig­ing heeft Coen Kamp­stra van FARO een belan­grijk deel van het regel­w­erk op zich genomen.

De indi­vidu­ele ontwer­pen — ieder stad­shuis in principe zijn eigen archi­tect — moesten op elkaar wor­den afgestemd, in één bouwsys­teem wor­den gebouwd, de par­keer­garage moest wor­den uiton­twikkeld en het pro­ces moest gestroom­li­jnd ver­lopen zodat de stukken voor alle wonin­gen tijdig klaar waren voor de geza­men­lijke aanbeste­d­ing. Dit alles in een verenig­ing met uiteen­lopende mensen die alle­maal voor relatief veel geld een droomhuis wilden bouwen. Het in goede banen lei­den van dit groep­spro­ces was een heel leerzame ervaring.

Kavel 13
Het woon­huis dat door FARO is ont­wor­pen is uit­gew­erkt als een bak­steen­sculp­tuur. De voorgevel vangt de mid­dag– en avond­zon en heeft een parkje voor de deur, waar­door het logisch leek de won­ing vooral op de voorgevel te richten. De woonkamer zit achter een bij­zon­der raam op de 1e verdieping, boven het souter­rain met werkruimte. Boven de woonkamer springt de voorgevel 3 meter terug om ruimte te maken voor een dak­ter­ras op de 2e verdieping. Door deze uitspar­ing kon ook de schoorsteen voor de haard in de woonkamer promi­nent in de voorgevel wor­den opgenomen.

De trap is dwars in het hart van de won­ing geplaatst. Hier­door ontstaat er een onder­scheid tussen de woonkamer en woonkeuken. De loop in het huis is hier­door ook pret­tig. Dak­lichten boven de trap zor­gen voor extra licht in het hart van de woning.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube