Aan de Hooft­straat in Alphen aan den Rijn stond een ver­waar­loosd kerkje dat al bijna 40 jaar niet meer als kerk gebruikt werd. Door herbestem­ming tot een bij­zon­der extended-​family huis is het kerkje her­steld en bli­jft het behouden als tast­bare herin­ner­ing aan het verleden.

Het kerkje is qua grootte van het perceel en gebouw ideaal voor de bij­zon­dere woon­wens van de fam­i­lie Van der Laan – Kamp­stra: een meer-​generatie-​woning waar oud­ers, kinderen en kleinkinderen samen wonen in één gebouw zon­der de wed­erz­i­jdse pri­vacy uit het oog te ver­liezen. Het kerkje is hor­i­zon­taal ges­plitst in twee bij­zon­dere apparte­menten, waar­bij toch de ruimtelijkheid van het kerkje zoveel mogelijk is behouden.

De wonin­gen hebben een ruime geza­men­lijke entree over de volle hoogte van het kerkje waar de wonin­gen met een mooie pui aan gren­zen. Het niet erg fraaie ronde pla­fond is ver­wi­jderd waar­door de houten kap­con­struc­tie zicht­baar wordt voor extra ruimtelijkheid. De tuin is gedeeld, waar­bij een veranda direct aan de achterz­i­jde zorgt voor pri­vacy direct bij de wonin­gen. Naast de tuin wor­den ook bergruimte, was­ruimte, stookruimte en een klus­ruimte gedeeld.

Aan de buiten­z­i­jde zijn de gevels zoveel mogelijk in ere her­steld. De ramen van de won­ing op de begane grond zijn een ver­leng­ing van de oude boogra­men. De achtergevel is door het ver­wi­jderen van een aan­bouw deels een nieuwe gevel. De ingrepen zijn hier eigen­ti­jds vormgegeven.

Het kerkje was ongeï­soleerd en in bij­zon­der slechte staat van onder­houd. De gevels zijn her­steld, van bin­nenuit geï­soleerd en van nieuwe ramen voorzien. Ook heeft het kerkje een nieuwe fun­der­ing, want het is in de loop van hon­derd jaar zo’n 40 cm lager komen te liggen ten opzichte van de straat. De nieuwe ingrepen maken het ener­getisch van deze tijd, met een bij­zon­der uit­gekiende instal­latie die com­fort­a­bel wonen mogelijk maakt zon­der hoge energiekosten. Een deel van het eigen ver­bruik wordt opgewekt door een strook PV-​cellen en zon­necol­lec­toren in het grote dak.

Bin­nenkijken? Begin novem­ber 2017 was het huisje te zien in het pro­gramma Bin­nen­ste­Buiten. Bek­ijk de aflev­er­ing hier.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube