In het ste­den­bouwkundige plan van West 8 op het schierei­land Bor­neo, in het voor­ma­lige Oost­elijk Havenge­bied van Ams­ter­dam, is ruimte gere­serveerd voor 60 par­ti­c­uliere kavels. Bin­nen de strakke regie van het plan zijn de kavels door vele ver­schil­lende archi­tecten ingevuld.

Alle wonin­gen hebben een hoogte van 9,5 meter aan de straatz­i­jde, een diepte van 16 meter en rijzen aan de achterkant ‘de zuidz­i­jde’ op uit het water van een insteekhaven. Alle auto’s wor­den inpandig gepar­keerd. Alle wonin­gen hebben een begane grond van 3,50 meter hoogte. Buiten­ruimten bevin­den zich op loggia’s en dakterrassen.

Met deze rand­voor­waar­den is FARO gevraagd een woon­huis te ontwer­pen voor 1 per­soon. De opdracht­gever wilde een intro­verte sobere gevel aan de straat en een extraverte gevel aan de waterkant. Pro­gramma en gevel zijn ges­plitst: beide hebben een eigen indel­ing en expressie. De gevel en de ruimte direct daarachter zijn een fil­ter tussen straat en pro­gramma. De won­ing keert zich naar bin­nen en naar het water. De 3.50 meter hoge ruimte aan de straat én de eis om inpandig te kun­nen park­eren lijken elkaar tegen te werken. Daarom wordt een­voudig­weg gepar­keerd in de tussen­ruimte die met een mid­deleeuws val­hek wordt gesloten.

Het uitzicht naar de straat is beperkt door de afs­tand en de per­fo­raties in de gevel; het uitzicht naar het water is ruim en groots. Er is door het fil­ter een groot ver­schil tussen dag en nacht: overdag is de gevel vanaf de straat een ges­loten ste­nen wand, ‚s avonds schi­jnt het licht door per­fo­raties. De ver­schil­lende niveaus en ter­rassen in het huis wor­den ontsloten door een water­val­trap, de ruggen­graat van het huis die van voor naar achter loopt. Zo wordt de entree van licht voorzien en kijkt men dwars door het huis heen naar licht en lucht.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube