In Ede aan de rand van het bosge­bied de Sys­selt ontwerpt FARO voor het Bod­de­gat een super duurzame wijk met circa 30 wonin­gen. De wijk wordt door de toekom­stige bewon­ers zelf ontwikkeld, in de vorm van een CPO (Col­lec­tief Par­ti­c­ulier Opdrachtgeverschap).

De toekom­stige bewon­ers van het Bod­de­gat delen samen een duidelijk gemeen­schap­pelijk ideaal, namelijk het realis­eren van een zo duurzaam mogelijke wijk, zowel bouwtech­nisch en soci­aal als land­schap­pelijk en ecologisch.

De wijk is energie-​neutraal op wijkniveau. De wonin­gen zijn goed geï­soleerd (passiefhuis­niveau), en kun­nen straks d.m.v. PV-​panelen en zon­necol­lec­toren hun eigen energie opwekken. De wijk is ook soci­aal duurzaam. Er is een grote diver­siteit aan huishoudens: jong-​oud, gezin-​alleenstaand, klein-​groot. Het samen ontwikke­len en straks onder­houden van de wijk draagt erg bij aan het gemeen­schaps­gevoel. Daar­naast komt er een gemeen­schap­pelijke ruimte, een vuur­plaats, een groen­te­tuin en een speelplek en wor­den veel activiteiten geor­gan­iseerd. De wijk en de wonin­gen wor­den ont­wor­pen in directe samen­hang met het bestaande glooiende bosland­schap. Een aan­tal wonin­gen ligt deels ver­zonken in het land­schap en de tuinen lopen op een natu­urlijke wijze over in het bos. Het land­schap­s­plan biedt ruimte aan een rijke biodiversiteit.

De wonin­gen bestaan uit een basis­won­ing van 2 verdiepin­gen met extra’s. De toekom­stige bewon­ers kun­nen aan deze basis ver­schil­lende acces­soires, als een serre, een veranda, een uit­bouw of bijvoor­beeld een dakop­bouw, toevoe­gen. Een hout­con­struc­tie gecom­bi­neerd met een gevel van gele bak­steen en donkere houten gevelde­len bepaalt het beeld van de won­ing. De bewon­ers kun­nen daarmee zelf kiezen hoe hun won­ing eruit ziet. Zo is er voor elk wat wils en ontstaat er een lev­endige wijk.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube