Het thema bij de invulling van de VINEX-​locatie Vijfhuizen luidde: ‘Mod­ern Dorps’. Uit­gangspun­ten voor dit ontwerp waren: klein­schalig, indi­vidu­ele uit­stral­ing, losse vol­umes, sociale dif­fer­en­ti­atie, wonen aan de open­bare ruimte, auto’s uit het zicht en archi­tec­tonis­che samen­hang. De 94 wonin­gen die FARO voor dit plan ontwierp, passen pre­cies in deze ontwerpvoorwaarden.

Het heeft gere­sul­teerd in een krachtig plan met ‘‘steile kap­pen en kloeke kapellen’’: ver­schil­lende rooil­i­j­nen, ver­schil­lende richtin­gen, grote en kleine kavels, geschakelde en vri­js­taande wonin­gen, afwis­se­lende tuinen, ver­rassende doork­ijk­jes, soms voor het huis, soms ernaast en soms erachter en iedere tuin een eigen karak­ter. Zoals in elk dorp staat alles door elkaar: sociale won­ing­bouw, gestapeld, sociale koop, mid­del­duur en duur. Ondanks de ver­schillen is er een sterke archi­tec­tonis­che samen­hang nagestreefd: door al deze seg­menten in één doorsnede onder te bren­gen tonen de ver­schil­lende wonin­gen zich als één fam­i­lie. Zo is het apparte­mentenge­bouw als een grote broer van de andere wonin­gen ontworpen.

Ten beho­eve van de samen­hang is het project zeer een­voudig gema­te­ri­aliseerd in hout en pan­nen. De langs­gevels en open kopgevels zijn bek­leed met oran­je­bru­ine houten delen. De steile kap­pen van 60˚ en som­mige onderde­len van de gevels zijn uit­gevo­erd in antra­ciet­gri­jze ceramis­che dakpannen.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube