WONEN MET GELUID

BOL713 intro

Het Jan van Schaf­fe­laar­plantsoen is een open plek naast het brugge­bouw over de Ams­ter­damse Ring. Gele­gen in Bos en Lom­mer, pal langs de drukke de A10 is dit project een inter­es­sante casus voor wonen op sterk geluid belaste locaties. FARO Archi­tecten heeft uit­ge­breid onder­zoek gedaan naar bescherming tegen de heftige invloe­den van de snel­weg. Dit betreft geluid maar ook luchtvervuil­ing en fijnstof.

MEER

HOOG­ST­EDELIJKE HOVEN BIJ DE HALLEN, KWIN­TIJN FASE 1 AMSTERDAM

De Hallen Zuid /​Kwin­tijn is een groot bin­nen­st­edelijk woon­pro­ject waar FARO in opdracht van Van Wij­nen Pro­jec­ton­twik­kel­ing de ver­schil­lende gebouwen heeft ont­wor­pen. In 3 com­plexen zijn 172 wonin­gen ont­wor­pen bovenop een par­keer­garage in twee lagen van 306 plekken.

MEER

HOOG­ST­EDELIJKE HOVEN BIJ DE HALLEN, KWIN­TIJN FASE 2 AMSTERDAM

AMS305 intro2

Na het suc­ces van Kwin­tijn, ook wel De Hallen Zuid, is het FARO en Van Wij­nen gegund om ook De Hallen Noord tot ontwik­kel­ing te bren­gen. Op een aangepaste ste­den­bouwkundige onder­leg­ger wordt het sluit­stuk van de hoog­st­edelijke ontwik­kel­ing van de Hallen gecom­poneerd, toepas­selijk Kwin­tijn 2e fase gedoopt om het suc­ces van fase 1 te benadrukken.

MEER

AAN DE STRAAT EN AAN HET WATER, AMSTERDAM

De Kadijken is een pret­tig rom­melig deel in het oosten van de Ams­ter­damse bin­nen­stad. Hier kwam een kavel met twee gezichten vrij. Een zijde is gele­gen aan een smalle stad­straat, de Hoogte Kadijk. Deze straat ken­merkt zich door een grote var­iëteit aan kavels en gevels: klein, breed, smal, groot. De andere zijde ligt aan het water van de Nieuwe Vaart met zijn oude wer­ven, zijn achterkan­ten, klein­schalig maar ook groter. Deze tweez­i­jdigheid is in het ontwerp op een­voudige wijze tot uit­drukking gebracht door de twee totaal ver­schil­lende pro­gram­maon­derde­len aan de ver­schil­lende kan­ten te plaat­sen: wonen aan de straat, werken aan het water.

MEER

BRENG DE JAREN 20 OOK BUITEN DE RING, AMSTERDAM

De Kolenkit­bu­urt in Ams­ter­dam wordt geherstruc­tureerd. Op een voor­ma­lige strook met volk­s­tu­inen langs de Ringspoor­zone in Bos en Lom­mer is het plan Scala gere­aliseerd als een van de eerste onderde­len van deze her­struc­turering. Woonkwaliteiten ver­beteren en verbindin­gen leggen met het vooroor­logse Ams­ter­dam, dat is wat we wilden. Op een com­pacte locatie heeft FARO een zeer groot en zeer divers pro­gramma gerealiseerd.

MEER

STEEDS MEER STEDELIJKHEID, APELDOORN

In het plan Beek­park, liggen 80 wonin­gen rond een ruime bin­nen­tuin. Het plan ligt naast de voorzienin­gen van de stad maar biedt ook rust en groen. Aan de Vos­sel­mansstraat ver­ri­jzen apparte­menten boven winkels, aan de kleinere zijs­traten staan grondge­bon­den stad­shuizen en apparte­men­t­jes van slechts drie lagen hoog. Ron­dom het bin­nen­ter­rein hebben de wonin­gen hun eigen privé-​terrassen. Op diverse plaat­sen zijn de voor Apel­doorn typ­is­che doork­ijk­jes gemaakt, van breed tot heel smal, zodat het groene bin­nen­ter­rein vanaf de straten ervaren wordt.

MEER

BUURTVERNIEUWING AAN COORN­HERTKADE, ALKMAAR

Samen met wijk­be­won­ers heeft FARO een struc­tu­urvisie gemaakt voor de Alk­maarse Voge­laar­wijk Oud Overdie. Deze visie gaat uit van een trans­for­matie van een volks­bu­urt met behoud van de karak­ter­bepal­ende mate­ri­alen en kleuren. De inten­sieve samen­werk­ing met de bewon­ers lei­dde uitein­delijk tot een opdracht aan FARO voor het ontwerp van een groot appartementengebouw.

MEER

KEUZEVRI­JHEID IN NIEUW DELFT

De Spoor­zone in Delft wordt een uniek nieuw stukje stad. Het gebeurt niet vaak dat er vlak­bij de oude bin­nen­stad zo’n mooie grote plek vrijkomt voor nieuwe wonin­gen. Terecht heeft de Spoor­zone ‘Nieuw Delft’ als naam meegekre­gen: hier wordt een nieuw stuk bin­nen­stad aan Delft toegevoegd.

MEER

19E EEUW TERUG IN HARTJE ROTTERDAM

ROT218 Intro 2

‘Buitenge­woon Bajonet’ ligt in het Oude Westen, een 19e eeuwse wijk van Rot­ter­dam. De wijk is al decen­nia aan het veran­deren: Na de grote stadsvernieuwing uit de jaren ’80 en ’90 ziet de alles er heel anders uit. FARO ref­er­eert met dit won­ing­blok aan de oor­spronke­lijke archi­tec­tuur van de wijk: die van de 19e eeuw. Een mooiere en rijkere detail­ler­ing, meer dif­fer­en­ti­atie in type en beeld en mooiere mate­ri­alen, stads en levendig.

MEER

SCHRI­JVERS­BU­URT KOESTERT 19E EEUWSE ROMANTIEK, LEIDEN

In opdracht van won­ing­cor­po­ratie Por­taal Lei­den heeft FARO een ontwerp gemaakt voor een sloop-​nieuwbouw project in de Schri­jvers­bu­urt in Lei­den. Samen met een verte­gen­wo­ordig­ing van de zit­tende bewon­ers van de Nico­laas Beetsstraat en omgev­ing is het plan en de nieuwe verkavel­ing in een aan­tal work­shops ontwikkeld. Voorheen ston­den hier 145 wonin­gen. In de nieuwe sit­u­atie zijn er 103 wonin­gen. Vooral de par­keer­druk was een belan­grijke aan­lei­d­ing om het woningaan­tal te verminderen.

MEER

NIEUW IN TUIN­STAD: HET OPEN-​GESLOTEN BOUW­BLOK, AMSTERDAM

In de Ams­ter­damse wijk Geuzen­veld heeft FARO 134 wonin­gen in ver­schil­lende types ont­wor­pen en gere­aliseerd. Dit project is een soort tuin­stad 2.0 waarin de groene stedel­ing met trots kan wonen. Het ‘licht, lucht en ruimte’ uit de jaren vijftig wordt uit­ge­breid naar ‘licht, lucht, groene ruimte en keuzevrijheid’.

MEER

HOF­FE­LIJKE ENCLAVE TUSSEN HOUT EN SPAARNE, HAARLEM

In 2000 deden FARO en aTA samen met en in opdracht van Bouw­fonds MAB en van Wij­nen een pri­jsvraag voor de locatie Mari­as­ticht­ing in Haar­lem. Op dit voor­ma­lige zieken­huis­ter­rein van bijna drie hectare moesten 400 wonin­gen, 8.000m² kan­toor en een garage voor 600 auto’s gere­aliseerd worden.

MEER

FRISSE REVIVAL VOOR OUDE HAVEN­STRATEN, OUD IJMUIDEN

Het bedri­jven­ter­rein in Oud-​IJmuiden wordt getrans­formeerd naar een dynamis­che buurt. Vier archi­tecten ontwer­pen met hun eigen hand­schrift de wonin­gen van het ste­den­bouwkundig plan van Lies­beth Brink. De his­torische omgev­ing, het uitzicht, de sluizen, de vis­ser­shaven en de klein­scha­ligheid hebben als inspi­ratie gedi­end voor het ste­den­bouwkundig plan.

MEER

ROBU­UST EN FRIS, AMSTERDAM

Op het IJburgse Havenei­land in Ams­ter­dam. zijn stedelijke bouw­blokken gebouwd aan stadse straten. FARO’s blok 25 past naad­loos in de sfeer van het Havenei­land: het heeft een heldere stedelijke robu­uste buitenkant met aan de bin­nen­z­i­jde ver­rassende extra’s.

MEER

VAN INDUS­TRIEEL NAAR STADS, HAARLEM

Op het his­torische Droste-​terrein aan het Spaarne zijn 229 wonin­gen en apparte­menten ontwikkeld tot een nieuw cen­trum van eigen­ti­jds wonen en werken. Hier­voor is op het voor­ma­lige fab­riek­ster­rein een aan­tal bestaande gebouwen omge­bouwd en een aan­tal nieuwe gebouwen ver­rezen. Het ste­den­bouwkundig con­cept van DKV ging uit van een stedelijke dichtheid en een open­bare ruimte met een goede struc­turele par­keero­ploss­ing. Het gehele gebied is autovrij en al het park­eren bevindt zich inpandig en uit het zicht. De smalle tussen­straat­jes die zo ontstaan zor­gen voor een ‘‘knusse’’ stedelijkheid.

MEER

PATIO’S OP BOR­NEO, AMSTERDAM

In het voor­ma­lige oost­elijke havenge­bied op het schierei­land Bor­neo is een woonge­bied ontstaan. Het schierei­land is omgeven door water met grootse uitzichten. Dit maakte het mogelijk met weinig open­bare ruimte en met laag­bouw in hoge dichtheid te bouwen. De gevraagde dichtheid en de afwijk­ende kavel­maten maakte bij­zon­dere won­ing­types noodza­ke­lijk. Het plan kent twee gezichten: een deel aan de kade en een deel aan de brede straat.

MEER

EEN SUPER STEDELIJK BLOK, HAARLEM

De Slachthuisbuurt-​Zuid in Haar­lem wordt geherstruc­tureerd. Het gebied ligt aan een belan­grijke toe­gangsweg voor Haar­lem en het struc­tu­ur­plan vraagt dan ook om een herken­bare uit­stral­ing. In een zoge­naamd RGBO-​traject werken we met een con­sor­tium waarin FARO samen met Trebbe, Rut­ges Vernieuwt, Ten­tij, Vibes en Schouten aan een duurzaam ontwerp voor Elan Wonen.

MEER

STU­DEN­TEN­HUIZEN VOOR STU­DEN­TEN, AMSTERDAM

Aan de Grote Bick­ersstraat, de hoofd­straat van Bick­er­sei­land, is in de jaren 60 van de vorige eeuw een aan­tal grootschalige gebouwen tot stand gekomen. Deze grote vol­umes wor­den nu als mis­plaatst beschouwd in het klein­schalige van de bin­nen­stad en daarom ges­loopt. Op de plaats van zo’n kan­toorge­bouw, de Nar­wal, zijn nu 88 stu­den­ten­wonin­gen verrezen.

MEER

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube