In opdracht van won­ing­cor­po­ratie Por­taal Lei­den heeft FARO een ontwerp gemaakt voor een sloop-​nieuwbouw project in de Schri­jvers­bu­urt in Lei­den. Samen met een verte­gen­wo­ordig­ing van de zit­tende bewon­ers van de Nico­laas Beetsstraat en omgev­ing is het plan en de nieuwe verkavel­ing in een aan­tal work­shops ontwikkeld. Voorheen ston­den hier 145 wonin­gen. In de nieuwe sit­u­atie zijn er 103 wonin­gen. Vooral de par­keer­druk was een belan­grijke aan­lei­d­ing om het woningaan­tal te verminderen.

De wonin­gen aan de bin­nen­z­i­jde van het plan zijn slechts twee lagen hoog. Dit geeft een klein­schalig en intiem karak­ter aan de straten. De buiten­ran­den zijn drie lagen hoog en vor­men een ste­vig kader voor de bin­nen­wereld. Door­dat met name het blok aan de Pot­gi­eter­laan erg ondiep is zijn de wonin­gen aan de Nico­laas Beetsstraat ondiep maar dubbel breed. Zo heeft ieder huis een tuin die groot genoeg is.

In de 19e eeuwse gordel ron­dom de Lei­dse bin­nen­stad ligt de inspi­ratie voor het oprapen. De archi­tec­tuur van het plan is geïn­spireerd op de his­torische archi­tec­tuur van de directe omgev­ing. Vooral de witte gootli­jst is een beeld­bepal­end ele­ment van het plan. Deze gootli­jst zorgt voor een intieme belev­ing van de straat­wan­den. De overige mate­ri­alen zijn passen in de buurt. De keuze voor gevels met een oranje rode hand­vorm bak­steen met een donkere, terug liggende voeg, witte koz­i­j­nen en een donker­gri­jze keramis­che pan werd met grote steun van de bewon­ers gekozen. Op een aan­tal plekken is bij de voorgevel van de won­ing bankjes ont­wor­pen om de lev­endigheid van de straat te ver­groten. Spe­ci­aal voor de witte gootli­jst heeft beeldend en grafisch kun­ste­naar Milou van Ham, samen met dichter Tsead Bru­inja tek­sten geschreven die de voor­bi­j­ganger tot nadenken zet. Het kunst­werk heet Zigzag, glim­lach en de gebruikte let­ter, Blokje om. Het is spe­ci­aal voor De Schri­jvers­bu­urt ontworpen.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube