Het bedri­jven­ter­rein in Oud​IJmuiden wordt getrans­formeerd naar een dynamis­che buurt. Vier archi­tecten ontwer­pen met hun eigen hand­schrift de wonin­gen van het ste­den­bouwkundig plan van Lies­beth Brink. De his­torische omgev­ing, het uitzicht, de sluizen, de vis­ser­shaven en de klein­scha­ligheid hebben als inspi­ratie gedi­end voor het ste­den­bouwkundig plan.

In het plan vindt men een duidelijk straten­pa­troon, waar­door vanuit het bin­nenge­bied zicht naar het water wordt gebo­den. Laag­bouw in het mid­denge­bied, hogere bebouwing aan de ran­den en kleine knusse straten en plein­t­jes. Hier­door ontstaat een ged­if­fer­en­tieerd woningaan­bod. Daar­naast wordt er ruimte gebo­den aan onderne­mer­schap door toevoeg­ing van nieuwe, klein­schalige bedri­jf­s­ruimten gecom­bi­neerd met wonin­gen. Deze mix van wonen, werken en het his­torische karak­ter van de wijk zor­gen voor een dynamis­che en inspir­erende omgeving.

FARO heeft diverse won­ing­types ont­wor­pen, zowel apparte­menten als grondge­bon­den wonin­gen. De wonin­gen van FARO zijn te herken­nen aan de brede hor­i­zon­tale witte gebo­gen kroon­li­jsten die de bovenkant van de won­ing accentueert. Het ver­ti­cale karak­ter van de pan­den wordt ver­sterkt door vari­atie in in hoogte ver­sprin­gende spiegel­stukken. Zo ontstaan er plas­tis­che gevels die luchtig kni­pogen naar de tra­di­tionele driedel­ing van oude stadswoningen.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube