Het Jan van Schaf­fe­laar­plantsoen is een open plek naast het brugge­bouw over de Ams­ter­damse Ring. Gele­gen in Bos en Lom­mer, pal langs de drukke de A10 is dit project een inter­es­sante casus voor wonen op sterk geluid belaste locaties. FARO Archi­tecten heeft uit­ge­breid onder­zoek gedaan naar bescherming tegen de heftige invloe­den van de snel­weg. Dit betreft geluid maar ook luchtvervuil­ing en fijnstof.

Het project heeft aan meerdere zij­den te maken met gelu­id­sprob­lematiek. Er zijn een aan­tal totaal ver­schil­lende ran­den. Allereerst langs de A10: hoe maak je een gevel die moet vol­doen aan ver­schil­lende voor­waar­den inter­es­sant? ‚Doof’, super-​onderhoudsarm (geen toe­gang mogelijk vanaf de snel­wegz­i­jde) en passend bij de maat, schaal en snel­heid van de snel­weg. Door mid­del van een intel­li­gent gekozen won­ing­ty­polo­gie, (een­z­i­jdig gerichte wonin­gen), een aan­tal gelu­idswerende voorzienin­gen (scher­men) en pre­fab beton­nen gevelele­menten wordt dit bereikt.

Ook aan de andere kant, langs de Bos en Lom­mer­weg, liggen behalve ste­vige gelu­id­seisen, een aan­tal duidelijke rand­voor­waar­den. Hier moest een voorkant komen met een ste­vige Ams­ter­damse maat en schaal met tegelijk­er­tijd een toe­ganke­lijk karak­ter, inpandige buiten­ruimtes en tevens gelu­id­w­er­ing. Hier wordt in hoofdza­ke­lijk in bak­steen gebouwd, net als bij de twee overige buiten­ran­den van het plan die juist en vooral aansluit­ing bij de omliggende woon­bu­urten zoeken.

Het bieden van bescherming tegen de extreme omgev­ingsin­vloe­den is een pri­or­iteit die het uitein­delijke doel, een aantrekke­lijk woon­kli­maat voor de bewon­ers, niet moet gaan over­heersen. Door het maken een heel groot dek op het bin­nen­ter­rein, waaron­der gepar­keerd wordt, ontstaat een eigen frisse en stille bin­nen­wereld. Hierop zijn de meeste wonin­gen dan ook gericht: licht van kleur, groen van sfeer, met bomen en bankjes, een omsloten oase van rust, toe­ganke­lijk voor alle bewoners.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube