TUIN­DORP WEER­ESTEIN WINT TEN­DER HILLEGOM

Tuindorp Weerestein hoofd

24/​06/​2019 – Geïn­spireerd door het naast­gele­gen vooroor­logse Tuin­dorp Pat­ri­mo­nium ontwerpt FARO archi­tecten i.s.m. Flux Land­scape archi­tec­ture een tuin­dorp 2.0 voor de voor­ma­lige Hil­le­gomse SIZO sportvelden.

Het plan bestaat uit 136 wonin­gen in de sociale koop en ca. 148 wonin­gen in de vrije sec­tor koop. Ook is er plek gere­serveerd in het plan voor wonin­gen in de sociale huur­sec­tor.
Het oude Tuin­dorp Pat­ri­mo­nium en het nieuwe Tuin­dorp Weer­estein wor­den met elkaar ver­bon­den door een fraaie groen­blauwe as, de Park­strook. Deze groen­strook wordt een land­schap­pelijke verbli­jf­s­plek voor zowel de bestaande als de nieuwe bewon­ers.
De wonin­gen zijn, passend bij de tuin­dorpgedachte, als een archi­tec­tonis­che fam­i­lie ont­wor­pen. Er is goed gekeken naar het karak­ter van het oude tuin­dorp Pat­ri­mo­nium waar een mod­erne ver­sie naast wordt gezet. Apparte­menten, duplex­wonin­gen en eengezinswonin­gen delen dezelfde mate­ri­aalkeuze en een mix van archi­tec­tonis­che ele­menten als ban­dra­men, wit lijst­werk en goede maaivel­daansluitin­gen waar­door ze zich als broers en zussen ver­houden.
Het ter­rein van de voor­ma­lige sportvelden (SIZO) te Hil­le­gom wordt ontwikkeld tot een lev­endige woon­wijk. Naast een goed ste­den­bouwkundig, land­schap­pelijk en archi­tec­tonis­che ontwerp hebben we ook nadrukke­lijk naar duurza­amhei­d­saspecten gekeken. In deze wijk wor­den alle onder­w­er­pen zoals cir­cu­lar­iteit, duurzame energie, CO2-​reductie, kli­maatadap­tie en bio­di­ver­siteit inte­graal en met een hoog ambi­tieniveau aangepakt.
Het ten­derteam bestaat uit regionale par­ti­jen. In opdracht van de ontwikke­laars Tim­paan en UBA Pro­jec­ton­twik­kel­ing tekent FARO archi­tecten uit Lis­ser­broek voor de ste­den­bouw en archi­tec­tuur, Flux land­scape archi­tec­ture voor het land­schap­pelijke ontwerp, AW Groep uit Lisse voor grond-​, weg– en water­bouw, Intere­gion Groep uit Rijp­we­ter­ing voor ten­der– en pro­ces­man­age­ment en UBA Bouw zal de bouw voor haar reken­ing nemen.
Na een verdere uitwerk­ing van het ste­den­bouwkundig plan in over­leg met gemeente Hil­le­gom en in par­tic­i­patie met de buurt, zal de bouw van de eerste wonin­gen naar verwacht­ing in het eerste kwartaal van 2021 van start gaan.

Zie ook pers­bericht ontwikke­laars op:
Vast​goed​berichten​.nl
Prop​er​tynl​.com

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube