Op het his­torische Droste-​terrein aan het Spaarne zijn 229 wonin­gen en apparte­menten ontwikkeld tot een nieuw cen­trum van eigen­ti­jds wonen en werken. Hier­voor is op het voor­ma­lige fab­riek­ster­rein een aan­tal bestaande gebouwen omge­bouwd en een aan­tal nieuwe gebouwen ver­rezen. Het ste­den­bouwkundig con­cept van DKV ging uit van een stedelijke dichtheid en een open­bare ruimte met een goede struc­turele par­keero­ploss­ing. Het gehele gebied is autovrij en al het park­eren bevindt zich inpandig en uit het zicht. De smalle tussen­straat­jes die zo ontstaan zor­gen voor een ‘‘knusse’’ stedelijkheid.

De meeste wonin­gen liggen aan deze straat­jes. Deze wonin­gen hebben woonkamers op de eerste verdieping, met veel pri­vacy, die nog wordt ver­sterkt door de ver­schuif­bare scher­men die het zicht naar buiten niet belem­meren. De begane grond is voor­namelijk open en nodi­gen uit om een voor soci­aal con­tact. Hier liggen de woonkeukens. De straat wordt uitgen­odigd in de wonin­gen en omge­keerd waarmee de lev­endigheid wordt bevorderd. De in de archi­tec­tuur mee ont­wor­pen gevel­bankje wor­den dankbaar door de bewon­ers als aan­lei­d­ing gebruikt om op straat te zit­ten en om pot­ten met planten op te zetten.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube