De Hallen Zuid /​Kwin­tijn is een groot bin­nen­st­edelijk woon­pro­ject waar FARO in opdracht van Van Wij­nen Pro­jec­ton­twik­kel­ing de ver­schil­lende gebouwen heeft ont­wor­pen. In 3 com­plexen zijn 172 wonin­gen ont­wor­pen bovenop een par­keer­garage in twee lagen van 306 plekken.

Een belan­grijk deel van de wonin­gen wordt afgenomen door een beleg­ger Altera Vast­goed NV, en een cor­po­ratie, de Alliantie. Deze won­ing­cor­po­ratie realiseert voor de Blijf Groep een Oran­je­huis; een Blijf-​van-​mijn-​lijf huis nieuwe stijl. Het Oranje Huis ver­zorgt cri­sisop­vang en begeleid wonen voor vrouwen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld. Naast deze grote afne­mers is een deel bestemd voor ‘nor­male’ koop­wonin­gen die op deze gewilde plek in Ams­ter­dam bin­nen no-​time verkocht waren.

Het cen­trale doel van het project De Hallen is het maken van een hoog­st­edelijke, pub­lieke plek met een sterk cul­turele uit­stral­ing. Dit wordt vooral bereikt door de herbestem­ming van de Tram­remise door TROM. Kwin­tijn is eigen­lijk haar stedelijke achter­grond en een van de finan­ciële dragers van het project.

Archi­tec­tonisch bemid­delt het plan tussen de indus­triële uit­stral­ing van de tram­remise en de (grootschalige) ‘pandje pandje archi­tec­tuur’ van de omgev­ing. In onze inter­pre­tatie wordt het een ensem­ble dat pri­mair reageert op de tram­remise maar daar­bij ook een samen­spel is van meerdere invloe­den. Archi­tec­tuur die past bij het pro­gramma met veel won­ing­bouw maar vol­doende knipoogt naar de geschiedenis.

De drie gebouwen van Kwin­tijn vor­men samen een col­lec­tieve bin­nen­hof, die op de par­keer­garage wordt ingericht als tuin. In het ontwerp maakt FARO nadrukke­lijk een onder­scheid tussen een robu­uste, sto­ere buitenkant en deze bin­nen­hof, die veel lichter van kleur is om wat licht en lucht in deze hoog­st­edelijke plek te bren­gen. In essen­tie wordt ieder gebouw in het ensem­ble vanaf de open­bare ruimte beschouwd als een kloek gebouw onder een dubbele kap met een een­voudig ritme van ramen.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube