Na het suc­ces van Kwin­tijn, ook wel De Hallen Zuid, is het FARO en Van Wij­nen gegund om ook De Hallen Noord tot ontwik­kel­ing te bren­gen. Op een aangepaste ste­den­bouwkundige onder­leg­ger wordt het sluit­stuk van de hoog­st­edelijke ontwik­kel­ing van de Hallen gecom­poneerd, toepas­selijk Kwin­tijn 2e fase gedoopt om het suc­ces van fase 1 te benadrukken.

Waar we in de eerste fase een zeer strakke ste­den­bouwkundige onder­leg­ger had­den is de ste­den­bouw in de 2e fase ern­stig ver­sim­peld. In een soort onderhandelings-​stedenbouw is een opti­mum gezocht tussen de wensen van ontwikke­laar /​beleg­ger en pro­ject­bu­reau. In dit kracht­en­spel zijn 2 duidelijke ste­den­bouwkundige ruimtes gemaakt: een rustige, doo­d­lopende hof tussen De Halen Zuid en Noord en een col­lec­tief bin­nen­ter­rein voor de Hallen Noord.

Ron­dom dit bin­nen­ter­rein staan 3 woon­blokken die door FARO zijn ont­wor­pen voor ver­schil­lende doel­groepen: koop, sociale huur voor de Alliantie en beleg­ger­shuur voor Altera Vast­goed. Aan de Bilderdijkkade is ruimte gemaakt voor een 5 tal CPO blokken van ca 12 wonin­gen per stuk. Al deze blokken staan op een geza­men­lijke par­keer­garage met 340 plekken die ook door FARO is ontworpen.

In de Hallen Noord wordt archi­tec­tonisch een over­gang gemaakt tussen de Hallen Zuid en de Kwak­ersstraat met haar typ­is­che 19e eeuwse gevels. 2 blokken zijn nog duidelijk fam­i­lie van de Hallen Zuid, en maken de over­gang naar het blok aan de Kwak­ersstraat dat een bemid­deld tussen de grote blokken van de Hallen en de 19e eeuwse overkant.

In opbouw en mate­ri­alis­er­ing van de blokken sluit de Hallen Noord aan op het ensem­ble van de Hallen Zuid: robu­uste bak­steen in nuances in rood en bruin, een ste­vige plint en een duidelijke dak beëindig­ing met kap­pen. De kap aan de Kwak­ersstraat wijkt af en volgt uit de overz­i­jde van de straat. De bedoel­ing is dat de CPO-​blokken aan de Bilderdijkkade de kers op de taart wor­den: nog wel passend bij het ensem­ble, maar wel sterk afwis­se­lend en rijker in archi­tec­tonis­che opzet en detail­ler­ing. FARO lev­ert als coördinerend archi­tect een bij­drage aan de samen­hang van deze blokken met het geheel.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube