‘Buitenge­woon Bajonet’ ligt in het Oude Westen, een 19e eeuwse wijk van Rot­ter­dam. De wijk is al decen­nia aan het veran­deren: Na de grote stadsvernieuwing uit de jaren ’80 en ’90 ziet de alles er heel anders uit. FARO ref­er­eert met dit won­ing­blok aan de oor­spronke­lijke archi­tec­tuur van de wijk: die van de 19e eeuw. Een mooiere en rijkere detail­ler­ing, meer dif­fer­en­ti­atie in type en beeld en mooiere mate­ri­alen, stads en levendig.

Ver­schil­lende soorten bak­steen en ver­schil­lende witte accen­ten in de gevels zor­gen voor de indi­vidu­ele herken­baarheid van de wonin­gen. Deels natu­urste­nen gevel­bek­led­ing en deels wit stucw­erk accentueren de gevels op een eigen­ti­jdse manier. Ook zijn de hoeken van het blok ver­bi­j­zon­derd met erkers.

Alle wonin­gen hebben een toe­gang vanaf de straat en een tuin op het dek van de par­keer­garage. Voor de wonin­gen zijn er 8 ver­schil­lende hoofd­types met veel opties voor uit­brei­din­gen. Daar­naast hebben de bewon­ers de mogelijkheid om in over­leg met de archi­tect en de aan­nemer de inricht­ing zelf te bepalen.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube