In het plan Beek­park, liggen 80 wonin­gen rond een ruime bin­nen­tuin. Het plan ligt naast de voorzienin­gen van de stad maar biedt ook rust en groen. Aan de Vos­sel­mansstraat ver­ri­jzen apparte­menten boven winkels, aan de kleinere zijs­traten staan grondge­bon­den stad­shuizen en apparte­men­t­jes van slechts drie lagen hoog. Ron­dom het bin­nen­ter­rein hebben de wonin­gen hun eigen privé-​terrassen. Op diverse plaat­sen zijn de voor Apel­doorn typ­is­che doork­ijk­jes gemaakt, van breed tot heel smal, zodat het groene bin­nen­ter­rein vanaf de straten ervaren wordt.

Naar Brits voor­beeld, is een zoge­naamde ‘‘Basement-​flat-​entrance’’ ont­wor­pen. Zo wordt met Britse allure en pri­vacy boven straat­niveau gewoond met eventueel een trapje naar het souter­rain. Dit biedt extra gebruiksmo­gelijkhe­den zoals werken aan huis, koken in de kelder of een inwo­nende oma. De auto wordt onder de ruime en com­fort­a­bele won­ing bin­nen­shuis gepar­keerd. Uit­er­aard is er een flink aan­tal indelingsvarianten.

De archi­tec­tuur wordt vooral bepaald door krachtig met­sel­w­erk met een robu­uste bak­steen. Bin­nen het ensem­ble wordt elke indi­vidu­ele won­ing gemar­keerd met een planten­bak naast de voordeur. Ook de gevel van het apparte­mentenge­bouw wordt opgeluis­terd met vele planten­bakken zodat het groen ook hier een belan­grijke rol speelt.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube