In de Ams­ter­damse wijk Geuzen­veld heeft FARO 134 wonin­gen in ver­schil­lende types ont­wor­pen en gere­aliseerd. Dit project is een soort tuin­stad 2.0 waarin de groene stedel­ing met trots kan wonen. Het ‘licht, lucht en ruimte’ uit de jaren vijftig wordt uit­ge­breid naar ‘licht, lucht, groene ruimte en keuzevri­jheid’. Het project Geuzen­tu­inen bouwt voort op oude ide­alen, maar zet het in de nieuwe tijd. Een aan­tal uit­gangspun­ten uit de opzet van de west­elijke tuin­st­e­den werken niet zoals ooit bedoeld. Vooral de onduidelijke begren­zin­gen en een over­aan­bod aan anon­ieme plekken in de open­bare ruimte zor­gen nu voor problemen.

Aanslui­tend op het omliggende straten­pa­troon is het grote ter­rein opgedeeld in drie delen met daar­tussen wegen voor voet­gangers. In elk deel is, ron­dom een col­lec­tieve tuin een mix van grondge­bon­den en gestapelde wonin­gen, zowel huur als koop, ont­wor­pen in een com­bi­natie van hoge en lage vol­umes. Met het oog op opti­male bezon­ning zijn de gestapelde wonin­gen op niet storende pun­ten geplaatst. Zo is het groot­ste en hoog­ste gebouw aan de noordz­i­jde gesitueerd. Onder ieder bin­nen­ter­rein met een, deels col­lec­tieve, tuin is een halfverdiepte par­keer­garage ver­bor­gen. Ron­dom de tuinen staat een muur die een krachtige grens maakt tussen het open­bare en het col­lec­tieve gebied. De gevels bestaan uit alu­minium en bak­steen. Aan de buiten­z­i­jde van het plan is de bak­steen de baas, aan de bin­nen­z­i­jde het alu­minium. Op som­mige pun­ten vloeien ze in elkaar over. Er is gekozen voor alu­minium om de relatief ondiepe blokdiepte optisch zo groot en licht mogelijk te maken.

Alle wonin­gen hebben zeer flex­i­bele plat­te­gron­den en zijn daar waar mogelijk voorzien van een ingang aan de straat. Alle wonin­gen hebben hoge verdiepin­gen, de wonin­gen met eigen par­keer­plaats hebben door hun split-​level-​principe aan de straat zelfs een hoogte van meer dan vier meter. Door veel ver­schil­lende kwaliteiten aan te bieden is gestreefd naar een duurzame bewon­ing van deze ‘Tuin­stad Nieuwe Stijl’.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube