2 WONIN­GEN IN WATER­RIJK WOERDEN

151119 WOE505en506 intro

De naam zegt het al; water is de aangewezen drager voor de iden­titeit en de kwaliteit van deze wijk in Woer­den; een ‘Hol­lands water­stadje’.
FARO heeft in Water­rijk Woer­den twee bij­zon­dere wonin­gen ont­wor­pen, waar­van de bouw is begonnen. Beide wonin­gen liggen promi­nent op de hoek van een bouw­blok, en hebben daarom twee voorgevels.

MEER

EIGEN­TI­JDS WONEN IN EEN GROENE OASE, VOORHOUT

VOO203 intro 1

In de nieuwe wijk Hooghkamer, aan de west­kant van Voorhout, wordt in de cen­traal gele­gen park­zone een apparte­menten­com­plex gere­aliseerd: het parkblok.

MEER

PANDJE-​PANDJE IN BONTE BAK­STEEN, AMERSFOORT

Een buiten­wijk een stedelijk karak­ter met grachten en stad­huizen dat is de essen­tie van het plan de Laak van West 8 in Amers­foort. Het FARO plan bouwt dankbaar voort op dit karak­ter. Gevel­wan­den van blokken wor­den ‘pands­gewijs’ opge­bouwd. Het project is zorgvuldig gede­tailleerd met ‘warme’ mate­ri­alen die mooi verouderen.

MEER

BAK­STEEN BOGEN BINDEN BUURTWINKELS, DEVENTER

In Borgele, een naoor­logse wijk in Deven­ter, heeft FARO het winkel­cen­trum vernieuwd. Het project omvat zowel ren­o­vatie van een deel van bestaande winkel­cen­trum als nieuw­bouw van winkels met daar­boven 20 apparte­menten als ook 24 laag­bouw wonin­gen. Tevens is een plan gemaakt voor de gehele inricht­ing van het gebied.

MEER

50 JAAR OUDE BUITEN­WIJK KAN WEER 100 JAAR MEE, NIJMEGEN

De wijk Hatert vernieuwt: ook op het tot nu toe lege Cir­custer­rein wordt gebouwd. Er komen twee apparte­mentenge­bouwen en een project met 36 eengezinswonin­gen. FARO ontwerpt één apparte­mentenge­bouw en de eengezinswoningen.

MEER

UITVIN­DER­S­BU­URT VINDT DUDOK OPNIEUW UIT, EDE

FARO ontwerpt drie van de elf velden voor de her­struc­turering van de Uitvin­der­s­bu­urt in Ede. De 76 wonin­gen voor veld C zijn zeer gevarieerd. Er zijn grote en kleine apparte­menten, grote en kleine rijt­jeswonin­gen, lev­ensloopbestendige wonin­gen en een klein aan­tal bij­zon­dere woninkjes voor bij­zon­dere doelgroepen.

MEER

DAMBOR­D­PA­TROON INSPIREERT TRAPGEVEL, ROTTERDAM

Wij hebben het archi­tec­tonis­che thema voor deelplan 6.5 van Nes­se­lande — ‘de tuin­stad’ – op een eigen­ti­jdse manier ver­taald. De 136 eengezinswonin­gen en 4 zorg­wonin­gen voor sticht­ing Orion zijn uit­gew­erkt in een heldere blokken­struc­tuur met een duidelijk onder­scheid tussen de bin­nen– en buitenkant. Aan de buiten­z­i­jde ogen de blokken met de echte voorkan­ten formeel; de achterz­i­jde is wat informeler met waar mogelijk oud­er­wetse achterdeuren.

MEER

ZAND­STEEN VOOR ‘T ZAND, UTRECHT

‘t Zand is een deel­ge­bied van de grote Vinexwijk Lei­d­sche Rijn bij Utrecht. Vlak bij het nieuwe NS sta­tion Ter­wi­jde heeft FARO voor Mitros een groot blok ont­wor­pen met 109 sociale huur­wonin­gen rond een bin­nen­hof met 56 par­keer­plaat­sen. Door de in het blok opgenomen hoogtev­er­schillen van drie naar zeven lagen is het blok een soort inter­me­di­air tussen de grootschalige stedelijke ‘wand’ langs het spoor en de bestaande lint­be­bouwing aan de Utrecht­seweg.

MEER

SPE­LEN MET LEGO IN ALMERE

De Almeerse bouw­expo Gewild Wonen in 2001 kan als keer­punt beschouwd wor­den in de Ned­er­landse zoek­tocht om de bewoner weer serieuze invloed te geven bij het ontwerp van hun huis. Sinds­dien neemt de invloed van bewon­ers op de indel­ing en uitvo­er­ing van hun nieuwe huis steeds meer toe­. De mod­erne woon­con­sument wil daad­w­erke­lijk iets te kiezen hebben. Niet alleen de keuken en de bad­kamer maar de hele won­ing zal onder­w­erp van keuze wor­den. Dit heeft tot gevolg dat het eind­beeld niet vast staat en voor een deel een ver­rass­ing is. De archi­tect zal veeleer een regis­seur van vari­anten worden.

MEER

HAAGS HOFJE MET KIT­TIGE KAP­JES, DEN HAAG

In het Vijfde Kwartier van het Water­ingse veld heeft FARO 138 wonin­gen ont­wor­pen in een stedelijke blok. De bin­nenkant van het blok, rond het hof, is afwis­se­lend van hout en steen. De buiten­z­i­jde van het blok wordt uit­gevo­erd in rood gen­u­anceerde, ruwe baksteen.

MEER

HIER EN DAAR NOG EEN KAS, DELFT

FARO ontwierp apparte­menten en eengezinswonin­gen aan de rand van de stad, de uiter­ste west­kant van Har­nasch­polder, Delft. Wij hebben hier gekozen voor wonin­gen met een herken­baar stads karak­ter, maar met een vette knipoog naar de kassen die er oor­spronke­lijk ston­den: het ver­sprin­gende zaag­tand­profiel van de daken teza­men met de vol glazen trappenhuizen.

MEER

LANG LEVE DE SUB­URBS, ROTTERDAM

Het Oede­vli­et­sep­ark is een mooie groene plek in Hoogvliet. Teza­men met de ste­den­bouw­ers van dS+V hebben we een plan gemaakt dat recht doet aan het bij­zon­dere karak­ter van deze groene plek. Daar­bij past het plan in de ste­den­bouwkundige en archi­tec­tonis­che tra­di­tie van Hoogvliet.

MEER

OP DE GRENS VAN STAD EN LAND, GRONINGEN

20 kade­wonin­gen staan op de grens van stad en land. Bij de entree van uit­brei­d­ingswijk de Held begint ook het open Gron­ingse land­schap. Een taps toelopend kavel, tussen de James Bald­win­straat en een ver­laagde voet­ganger­skade aan het water maakt iedere kavel anders is. De plaats­ing van de kadewonin­gen, met hun hoge zijde richt­ing water en pal op de kade, lev­ert een krachtig beeld op en mar­keert de rand van de wijk.

MEER

SUPERBLOK TE MID­DEN VAN OVER­DO­SIS INFRA­STRUC­TUUR, LEIDSCHENVEEN

Eén ontwerp voor twee opdracht­gev­ers op één ter­rein boven een half verdiepte par­keer­bak van 200 par­keer­plaat­sen. In het ste­den­bouwkundig plan van SVP hebben NS Vast­goed en Woon­in­vest ons gevraagd 68 respec­tievelijk 92 wonin­gen te ontwer­pen. De wonin­gen van Woon­in­vest hebben tevens de uitda­gende taak als gelu­ids­buffer te dienen voor de wijk er achter.

MEER

KUN­STE­NAAR LEEFT ZICH UIT OP GLAZEN HEKKEN, PURMEREND

Stad­shoven is een apparte­mentenge­bouw in de nieuw­bouwwijk Weidevenne-​Europa in Purmerend. De helft van de 52 huur­wonin­gen betreft sociale huur, de andere helft is bedoeld voor spe­ciale doel­groepen: beschermd wonen voor (licht) ver­standelijk gehand­i­capten en mensen met sociale problemen.

MEER

SUPER­TU­INEN OP NIEUWE LAND­TONG, BERKEL EN RODENRIJS

De land­tong is aan drie zij­den omgeven door water. Door alle wonin­gen aan de buiten­z­i­jde te leggen, zo dicht mogelijk bij het water wordt de lig­ging op het schierei­land uit­ge­buit. De post­bode, meterop­ne­mer en het bezoek kun­nen buitenom, langs een oever van basalt, de voordeuren van de wonin­gen bereiken. De wonin­gen zelf zijn smal en diep, gema­te­ri­aliseerd in hout en keramis­che pan­nen. Ze zijn onderdeel van een bijna-​gesloten bouw­blok. Daar waar nodig zijn vijf meter hoge erfaf­schei­din­gen gemaakt om de een­heid te benadrukken.

MEER

LANGE LIJ­NEN MAKEN 1 GEHEEL, OOSTERHEEM

De 120 wonin­gen die FARO voor de wijk Heem­burgh heeft ont­wor­pen staan aan de buiten­rand van de wijk. De wonin­gen vor­men zo een lijst rond de wijk met een sterke gemeen­schap­pelijke uit­stral­ing, ondanks dat ze door ver­schil­lende archi­tecten zijn ontworpen.

MEER

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube