‘t Zand is een deel­ge­bied van de grote Vinexwijk Lei­d­sche Rijn bij Utrecht. Vlak bij het nieuwe NS sta­tion Ter­wi­jde heeft FARO voor Mitros een groot blok ont­wor­pen met 109 sociale huur­wonin­gen rond een bin­nen­hof met 56 par­keer­plaat­sen. Door de in het blok opgenomen hoogtev­er­schillen van drie naar zeven lagen is het blok een soort inter­me­di­air tussen de grootschalige stedelijke ‘wand’ langs het spoor en de bestaande lint­be­bouwing aan de Utrechtseweg.

Opval­lend in het ontwerp zijn de ver­sprin­gende balkons aan de gevels ron­dom het gebouw. De uit­drukke­lijke wens van Mitros om ‘echte’ balkons te maken voor haar bewon­ers heeft dit tot de cen­trale ontwer­pop­gave voor het blok gemaakt: Hoe maak je een blok met een stedelijke uit­stral­ing mét uit de gevel stek­ende balkons? De balkons zijn van bak­steen in een lichte, gele kleur die de zwaarte van het blok enigszins releativeert. De gevel bestaat uit een ‘weef­sel’ van stro­ken van hor­i­zon­taal en ver­ti­caal geel met­sel­w­erk met een strak ver­sprin­gend patroon van ramen, op een gri­js­bru­ine onderkant. Door de balkons te laten ver­sprin­gen ontstaat een afwis­se­lend beeld en is de bezon­ning beter.

Het pro­gramma vroeg om 109 wonin­gen van ca. 80m2 in de sociale huur. Vanuit afspraken met de gemeente heeft een behoor­lijk aan­tal wonin­gen een extra lage huur. Deze com­bi­natie leidt tot een zeer beperkt bud­get waar­door scherpe keuzes gemaakt moesten wor­den. Hoofdza­ken waren het maken van een ges­loten bouw­blok met goede hoeko­plossin­gen, goede plat­te­gron­den, een logis­che ontsluit­ingsstruc­tuur met korte loopli­j­nen over galer­i­jen. En, heel belan­grijk, een lev­endige plint. Dit is bereikt door het toepassen van apparte­menten op de begane grond met een eigen voordeur aan de straat en een kleine tuin aan de bin­nen­z­i­jde. Deze apparte­menten kri­j­gen pri­vacy door een marge­strook, afwis­se­lend betegeld en beplant, waar­door elke won­ing op de begane grond zijn eigen ‘stoepje’ voor de deur heeft. De par­keer­plekken aan de bin­nen­z­i­jde kri­j­gen een groene uit­stral­ing: graskeien en een aan­tal grote bomen met mooi blader­dak bepalen hier het beeld.

Vanuit een een­voudige blokopzet is een inter­es­sante vari­atie aan plat­te­gron­den ontstaan door bij­zon­dere hoek­plat­te­gron­den en een afwis­sel­ing tussen oost-​west georiën­teerde door­zon­wonin­gen (eet­plek en keuken aan de galerij met wonen aan de buiten­z­i­jde) en op het zuiden georiën­teerde ‚breed wonen’ plat­te­gron­den (zowel eet­plek en keuken als woonkamer aan de buiten­z­i­jde van het gebouw).

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube