Eén ontwerp voor twee opdracht­gev­ers op één ter­rein boven een half verdiepte par­keer­bak van 200 par­keer­plaat­sen. In het ste­den­bouwkundig plan van SVP hebben NS Vast­goed en Woon­in­vest ons gevraagd 68 respec­tievelijk 92 wonin­gen te ontwer­pen. De wonin­gen van Woon­in­vest hebben tevens de uitda­gende taak als gelu­ids­buffer te dienen voor de wijk er achter.

Het com­plex ligt in de oksel van de Laan van Lei­d­schen­veen en het spoor. De markante vorm van het gebouw volgt vloeiend de bestem­mings­plan­hoogten en speelt in op de dynamiek van de locatie. Het gebouw bestaat uit een helder rode bak­steen met witte kaders ron­dom de ramen. De dak­lijn is aangedikt met een witte rand. In het met­sel­w­erk zijn mooie detail­lerin­gen te vin­den. Ieder trap­pen­huis heeft een eigen kleur. Het gebouw man­i­fes­teert zich zo op iedere afs­tand weer anders. Zo robu­ust als de buiten­z­i­jde zich laat zien, zo fil­igraan is de bin­nen­z­i­jde met de fijne balkons. Alle blokken zijn gegroepeerd rond het dek waar per won­ing kleine ter­rassen uit­gegeven wor­den om zo de ver­ant­wo­ordelijkheid en sociale con­t­role over het dek te stim­uleren. Ook aan de straatz­i­jde zijn encroach­ment gebied­jes ont­wor­pen die sociale con­t­role en betrokken­heid ver­ste­vi­gen. Het gebouw benader je niet door een achterom­metje, maar door een ste­vige robu­uste trap.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube