De Almeerse bouw­expo Gewild Wonen in 2001 kan als keer­punt beschouwd wor­den in de Ned­er­landse zoek­tocht om de bewoner weer serieuze invloed te geven bij het ontwerp van hun huis.

Sinds­dien neemt de invloed van bewon­ers op de indel­ing en uitvo­er­ing van hun nieuwe huis steeds meer toe­. De mod­erne woon­con­sument wil daad­w­erke­lijk iets te kiezen hebben. Niet alleen de keuken en de bad­kamer maar de hele won­ing zal onder­w­erp van keuze wor­den. Dit heeft tot gevolg dat het eind­beeld niet vast staat en voor een deel een ver­rass­ing is. De archi­tect zal veeleer een regis­seur van vari­anten worden.

In opdracht van Bemog heeft FARO voor deze bouw­expo een soort Lego­plan gemaakt. Bij de koop van hun huis wor­den de kop­ers in staat gesteld een aan­tal fun­da­mentele keuzes te maken die van grote invloed kun­nen zijn op het uitein­delijke resul­taat. De eerste keuze die de koper heeft is de keuze voor een kavel­type: lang en smal of breed en ondiep, met of zon­der een opri­jlaan. Het type kavel bepaalt ver­vol­gens de keus voor het type won­ing. Met als start­punt een basis­won­ing, op zichzelf een com­plete won­ing, is er een veel­heid aan opties, uit­bouwen, opbouwen, inbouwen. Kor­tom een hele Lego-​doos aan mogelijkhe­den. Aangepast aan de eigen maat, vorm en wensen wordt de bouw­doos in elkaar gezet, uit­er­aard met eve­neens een veel­heid aan interieur­ vari­anten. En net zoals bij de aan­schaf van een auto, kan het huis ook in een kleur naar eigen keuze besteld wor­den: rood, bruin, wit, groen of blauw.

Veel ver­schillen dus — toch is er samen­hang. Alles is namelijk in één mate­ri­aal uit­gevo­erd: hout. Ondanks de kleurver­schillen hebben alle wonin­gen witte koz­i­j­nen. En het geheel van de wonin­gen wordt samengevat in een grof­stof­fe­lijke muur van Bradstone.

Met dit plan is ook bij FARO bewust gezocht naar een antwo­ord op deze sterk groeiende vraag naar keuzevri­jheid, een vraag die veel invloed heeft op het werk van een archi­tect. Een antwo­ord dat verder gaat dan alleen wat interieu­r op­ties aan­bieden of het oblig­ate ‘‘gevelt­jes plakken’’. Vri­jheid van pro­gram­makeuze, van één­per­soons werk­won­ing tot een senioren ­vari­ant met een com­pleet pro­gramma op de begane grond. Zo zijn uit 28 dromen 28 volledig per­soon­lijke wonin­gen tot stand komen. In lat­ere plan­nen hebben we exper­i­menten gedaan met meer beeld­vari­atie. We merk­ten dat kop­ers ook op dat vlak iets te kiezen willen hebben.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube