Stad­shoven is een apparte­mentenge­bouw in de nieuw­bouwwijk Weidevenne-​Europa in Purmerend. De helft van de 52 huur­wonin­gen betreft sociale huur, de andere helft is bedoeld voor spe­ciale doel­groepen: beschermd wonen voor (licht) ver­standelijk gehand­i­capten en mensen met sociale problemen.

De woon­zorgvoorzienin­gen ver­schillen qua uiter­lijk niet van de overige wonin­gen. Je kunt aan de voordeur niet zien dat er zorg wordt geleverd. Spe­ciale doel­groepen kun­nen hier­door volledig in de nieuwe wijk opgaan.

Een galerij vormt het verbindende ele­ment van vier losse blok­jes van bak­steen. Zo vormt het gebouw een grotere maat die past bij de locatie aan de rand van het plange­bied en de snel­weg. De galerij bepaalt aan deze zijde ook het beeld met spec­tac­u­lair uitkra­gende balkons en een bij­zon­dere glazen borstwer­ing. Kun­ste­naar Mar­tijn Sand­berg heeft deze glazen borstwerin­gen voorzien van een tekst met behulp van een raster van ges­traalde ‘pun­ten’. De tekst ver­wi­jst naar de kwets­baarheid van het glas en de bewon­ers van het gebouw.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube