Een buiten­wijk een stedelijk karak­ter met grachten en stad­huizen dat is de essen­tie van het plan de Laak van West 8 in Amersfoort.

Het FARO plan bouwt dankbaar voort op dit karak­ter. Gevel­wan­den van blokken wor­den ‘pands­gewijs’ opge­bouwd. Het project is zorgvuldig gede­tailleerd met ‘warme’ mate­ri­alen die mooi ver­oud­eren. Ook is veel aan­dacht geschonken aan de kwaliteit van de over­gang tussen privé en open­baar, zowel aan de buiten­z­i­jde van de bouw­blokken, als aan de bin­nen­z­i­jde waar vee­lal de par­keer­plaat­sen zijn gele­gen. De entrees aan de straatz­i­jdes van het plan, de twee cen­trale entrees van de apparte­menten en de indi­vidu­ele wonin­gen­trees kri­j­gen een zeer rijke detail­ler­ing.
Plat­te­gron­den zijn zo flex­i­bel mogelijk. In veel won­ing­types zijn meerdere indelin­gen mogelijk. Voor de singelwonin­gen geldt boven­dien dat de koper de indel­ing van de begane grond kan kiezen uit vier indelin­gen: straat– of tuin­gericht wonen, beide met twee vari­anten. Alle wonin­gen zijn voor en/​of achter toe­ganke­lijk voor mindervaliden.

In opdracht van Por­taal heeft FARO het project in in keten­samen­werk­ing uit­gew­erkt met DURA bouw, HFB, Schreuder, Lood­sluis, VIAC en Nie­man. In totaal zijn het 103 wonin­gen in ver­schil­lende won­ing­types. De wonin­gen zijn zowel grondge­bon­den als gestapeld. In het blok met apparte­menten is ook een par­keer­rruimte geïn­te­greerd onder een dek.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube