De 120 wonin­gen die FARO voor de wijk Heem­burgh heeft ont­wor­pen staan aan de buiten­rand van de wijk. De wonin­gen vor­men zo een lijst rond de wijk met een sterke gemeen­schap­pelijke uit­stral­ing, ondanks dat ze door ver­schil­lende archi­tecten zijn ontworpen.

Samen met Splin­ter archi­tecten en Groos­man part­ners heeft FARO beton­ban­den ont­wor­pen die in alle pro­jecten beeld­bepal­end zijn. Daar­naast wordt dezelfde steen gebruikt.

Bin­nen dit project zijn zes blokken ont­wor­pen met een buiten­rand met genoemde gemeen­schap­pelijke ken­merken en een meer inge­to­gen, lossere bin­nen­rand. De archi­tec­tuur van het project is erop gericht de schaal van het blok te benadrukken. Het zijn sculp­turale blokken met een ‘kop en een staart’. De maat van de indi­vidu­ele won­ing wordt niet benadrukt. Door de con­trasterende kleurstelling met rood en wit met­sel­w­erk ontstaat een frisse gevel in heldere kleuren.

Alle wonin­gen zijn huur­wonin­gen. In de bin­nen­rand zit­ten nor­male wonin­gen in twee afmetin­gen. De buiten­rand bevat een aan­tal spe­ciale huur­wonin­gen: luxe types met een woonkamer over twee lagen met grote vide; wonin­gen met veel slaap­kamers (6 á 7) voor grote gezin­nen; kan­go­eroe wonin­gen waar een oud­ere /​jon­gere zelf­s­tandig bij een gezin kan inwo­nen en woon-​/​werkwoningen in twee varianten.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube