Het Oede­vli­et­sep­ark is een mooie groene plek in Hoogvliet. Teza­men met de ste­den­bouw­ers van dS+V hebben we een plan gemaakt dat recht doet aan het bij­zon­dere karak­ter van deze groene plek. Daar­bij past het plan in de ste­den­bouwkundige en archi­tec­tonis­che tra­di­tie van Hoogvliet.

Om dit te bereiken hebben we een plan gemaakt met de vol­gende ingrediën­ten: Een ste­vige rand naar het Oede­vli­et­sep­ark met grote park­wonin­gen en ruim opgezette apparte­menten. Achter deze rand maken we een ontspan­nen groene woon­wijk met rij­wonin­gen en twee-​onder-​één-​kappers in het groen.

De ruimte om de wonin­gen heen kun­nen we groen houden door op een hand­ige manier met de auto om te gaan. Deze rijdt buitenom naar de tweekap­pers en via ‘inprikkers’ naar par­keerkof­fers voor de rij­wonin­gen. Zo kan iedereen heel dicht bij zijn won­ing komen en park­eren, maar kri­j­gen we wel groene bin­nen­ruimtes en rustige woon­paden die autovrij zijn.

De wonin­gen richten zich met veranda’s en grote raam­par­ti­jen op deze groene ruimtes voor en naast de wonin­gen. Daar­naast is ook de pri­vacy niet ver­geten: aan de kant van de woonkamer is steeds een privé­tuin gesitueerd. Passend bij de ste­den­bouwkundige tra­di­tie van Hoogvliet liggen de blokken in een ‘stro­ken­verkavel­ing’ waar­door iedere tuin goed op de zon ligt. De afschei­d­ing van de tuinen is vor­mgegeven als een hoge haag met een poort, zodat de pri­vacy opti­maal is geregeld en de erfaf­schei­d­ing mee­doet in het groene beeld van de wijk. De hagen zijn opge­bouwd uit meerdere haag­soorten, zodat er een wis­se­lend groen beeld ontstaat.

Archi­tec­tonisch is het buurtje sterk fam­i­lie. Bepaalde archi­tec­tonis­che ele­menten komen bij alle blokken terug. Dezelfde warme oranje-​bruine steen, het­zelfde bij­zon­dere plaat­ma­te­ri­aal en overal hor­i­zon­tale witte lij­nen met veran­dadaken, luifels en sier­ban­den in de gevel. De kleurstelling van het project past ook bin­nen afspraken die ron­dom het Oede­vli­et­sep­ark zijn gemaakt, zodat er op wijkniveau een een­heid ontstaat.

Bij­zon­dere aan­dacht is gegeven het onder­houd­sarme karak­ter van de mate­ri­alen, zowel de dichte delen van de gevel als de koz­i­j­nen hebben slechts een min­i­mum aan onder­houd nodig. Daar­bij hebben we er steeds voor gezorgd dat ieder won­ing­type een aan­tal bij­zon­dere ken­merken heeft: openslaande deuren naar de veranda, fraaie kaders om ramen op hoeken, een bij­zon­dere entreepar­tij voor de park­wonin­gen, etc.

De plat­te­gron­den van de wonin­gen zijn ruim van opzet en effi­ciënt ingedeeld, waar­bij de nadruk ligt op zoveel mogelijk bruik­bare woon­ruimte en weinig ‘ver­lies’ door ver­keer­sruimte etc. De wonin­gen hebben een toe­gang vanuit de keuken naar hun veranda en een grote pui vanuit de woonkamer naar de privé (achter-)tuin, zodat ze opti­maal ver­bon­den zijn met de groene buitenruimte.

Met al deze ingrediën­ten hebben we een plan gemaakt dat in zichzelf een sterke een­heid is met daarbin­nen een rijke ver­schei­den­heid aan oplossin­gen die ieder won­ing­type zijn eigen unieke ken­merken geven. Wij hopen met dit plan Hoogvliet te ver­rijken met een fraaie nieuwe woon­bu­urt waarin mensen met veel plezier ‘groen’ kun­nen wonen.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube