DIER­E­NAM­BU­LANCE DEN HAAG

Op een locatie met een rijke geschiede­nis heeft FARO een ontwerp gemaakt voor de nieuwe behuiz­ing van de Dier­e­nam­bu­lance Den Haag (DADH). Het resul­taat is een com­fort­a­bel hoofdge­bouw met enkele schuren; een maat­pak voor mens en dier.

MEER

DUURZAME ZORG ROND EEN ERF, OTERLEEK

Op het erf van stolp­boerderij De Hulst, aan de rand van de Scher­mer, nabij Oter­leek ontwerpt FARO Archi­tecten in opdracht van Warm Thuis en Bouw­com­pag­nie een erf met woon­schuren. Het plan gaat woon­groepen voor oud­eren met demen­tie huisvesten.

MEER

50 JAAR OUDE BUITEN­WIJK KAN WEER 100 JAAR MEE, NIJMEGEN

De wijk Hatert vernieuwt: ook op het tot nu toe lege Cir­custer­rein wordt gebouwd. Er komen twee apparte­mentenge­bouwen en een project met 36 eengezinswonin­gen. FARO ontwerpt één apparte­mentenge­bouw en de eengezinswoningen.

MEER

RON­DOM EEN ERF IN APELDOORN

Op een vrijkomend voor­ma­lig boeren­erf aan de Ter­wold­seweg in Apel­doorn heeft FARO een plan gemaakt voor zorg­wonin­gen voor 114 ver­schil­lende mensen met ver­schil­lende beperkin­gen. Het plan ken­merkt zich door een heren­boerderij en een aan­tal ver­schil­lende schuren die samen een erf vor­men. We maken een herken­bare en op het pro­gramma aanslui­tende groene woon– en leefomgev­ing geïn­spireerd op de boerderij-​architectuur uit het verleden, maar ste­vig ver­ankerd in het heden.

MEER

DUINEN LOKKEN NIEUWE BEWON­ERS NAAR ZORGTER­REIN, NOORDWIJKERHOUT

In Noord­wijk­er­duin wordt in een gemeen­schap waar mensen met een beperk­ing wonen nu ook ‘nor­male’ wonin­gen gere­aliseerd. Noord­wijk­er­duin is dus een instelling­ster­rein waar­van de deuren open­zwaaien. Over een aan­tal jaar zal Noord­wijk­er­duin door de komst van gewone burg­ers ingri­jpend van gezicht veran­derd zijn.

MEER

STRAND­KLEUREN ROND EEN ZORG­PLEIN, JULIANADORP

Plange­bied ‘Cen­trum­plan ‘t Laar’ wordt uit­ge­breid met vier bouw­blokken waar zor­gaan­bieder ‘s Heeren Loo en won­ingsticht­ing Woon­tij wonen en zorg gaan aanbieden.

MEER

HOOG­ST­EDELIJKE HOVEN BIJ DE HALLEN, KWIN­TIJN FASE 1 AMSTERDAM

De Hallen Zuid /​Kwin­tijn is een groot bin­nen­st­edelijk woon­pro­ject waar FARO in opdracht van Van Wij­nen Pro­jec­ton­twik­kel­ing de ver­schil­lende gebouwen heeft ont­wor­pen. In 3 com­plexen zijn 172 wonin­gen ont­wor­pen bovenop een par­keer­garage in twee lagen van 306 plekken.

MEER

DAMBOR­D­PA­TROON INSPIREERT TRAPGEVEL, ROTTERDAM

Wij hebben het archi­tec­tonis­che thema voor deelplan 6.5 van Nes­se­lande — ‘de tuin­stad’ – op een eigen­ti­jdse manier ver­taald. De 136 eengezinswonin­gen en 4 zorg­wonin­gen voor sticht­ing Orion zijn uit­gew­erkt in een heldere blokken­struc­tuur met een duidelijk onder­scheid tussen de bin­nen– en buitenkant. Aan de buiten­z­i­jde ogen de blokken met de echte voorkan­ten formeel; de achterz­i­jde is wat informeler met waar mogelijk oud­er­wetse achterdeuren.

MEER

BRENG DE JAREN 20 OOK BUITEN DE RING, AMSTERDAM

De Kolenkit­bu­urt in Ams­ter­dam wordt geherstruc­tureerd. Op een voor­ma­lige strook met volk­s­tu­inen langs de Ringspoor­zone in Bos en Lom­mer is het plan Scala gere­aliseerd als een van de eerste onderde­len van deze her­struc­turering. Woonkwaliteiten ver­beteren en verbindin­gen leggen met het vooroor­logse Ams­ter­dam, dat is wat we wilden. Op een com­pacte locatie heeft FARO een zeer groot en zeer divers pro­gramma gerealiseerd.

MEER

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube