Op een vrijkomend voor­ma­lig boeren­erf aan de Ter­wold­seweg in Apel­doorn heeft FARO een plan gemaakt voor zorg­wonin­gen voor 114 ver­schil­lende mensen met ver­schil­lende beperkin­gen. Het plan ken­merkt zich door een heren­boerderij en een aan­tal ver­schil­lende schuren die samen een erf vor­men. We maken een herken­bare en op het pro­gramma aanslui­tende groene woon– en leefomgev­ing geïn­spireerd op de boerderij-​architectuur uit het verleden, maar ste­vig ver­ankerd in het heden.

BOOM EN GEHEIME TUIN
Mid­den op het erf staat een grote boom, deze vormt het cen­trum van het erf. Elk gebouw heeft eve­neens zijn eigen ont­moet­ingsplek; de hooiberg heeft bijvoor­beeld een zon­neter­ras met boom op het dak en de nieuwe schuur heeft een geheime tuin. Deze ver­schil­lende ont­moet­ingsplekken bieden ruimte voor de mogelijkhe­den van de des­be­tr­e­f­fende groep mensen, waar­bij reken­ing wordt gehouden met hun beperkingen.

De typolo­gie van de gebouwen en de spec­i­fieke plaats­ing op het erf is ingegeven door de beweg­ingsvri­jheid die voor de ver­schil­lende doel­groepen mogelijk is. Er is een veel­heid aan wonin­gen voor diverse ver­schil­lende soorten van zorg­be­ho­evende bewon­ers. Daar­bij is de struc­tuur zodanig dat inge­speeld kan wor­den op een veran­derende zorgvraag. Inzichten van nu kun­nen in de toekomst veran­deren en met de gebouwen wordt daarop ingespeeld.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube