De Kolenkit­bu­urt in Ams­ter­dam wordt geherstruc­tureerd. Op een voor­ma­lige strook met volk­s­tu­inen langs de Ringspoor­zone in Bos en Lom­mer is het plan Scala gere­aliseerd als een van de eerste onderde­len van deze her­struc­turering. Woonkwaliteiten ver­beteren en verbindin­gen leggen met het vooroor­logse Ams­ter­dam, dat is wat we wilden. Op een com­pacte locatie heeft FARO een zeer groot en zeer divers pro­gramma gere­aliseerd. Het plan is zorgvuldig ingepast, reken­ing­houdend met geluid van twee kan­ten, en prachtig gema­te­ri­aliseerd met hoog­waardige mate­ri­alen waar­van we weten dat ze lang mee gaan.

Voor een groot deel bestaat het plan uit koop­wonin­gen, maar er zijn ook sociale huur­wonin­gen, zorg­wonin­gen en WIBO-​woningen. Tevens is er een half verdiepte par­keer­garage met 135 par­keer­plaat­sen in het plan opgenomen. De beide uitein­den hebben een robu­ust accent: aan de Eras­mus­gracht een hoge toren van 15 lagen en aan de Bos en Lom­mer­weg een ‘‘kopge­bouw’’ van zeven lagen. De toren bevat wonin­gen, drie per verdieping, het kopge­bouw kent een zorgprogramma.

Aan de Leeuwen­daler­sweg is in zes verdiepin­gen gebouwd. Om daarmee toch vol­doende lev­endigheid aan de straat te garan­deren, zijn de onder­ste twee wonin­gen met eigen voordeuren direct vanaf de straat toe­ganke­lijk. De lengte van het blok is gen­u­anceerd door terug­liggende transparante insne­den met trap­pen en liften voor de hoger gele­gen appartementen.

De archi­tec­tuur is geïn­spireerd op de zorgvuldig gede­tailleerde bak­steenar­chi­tec­tuur uit de gordel 2040. Vooroor­logse archi­tec­tuur met oranje en bru­ine bak­ste­nen gecom­bi­neerd met witte accen­ten heeft aange­toond duurzaam gewaardeerd te wor­den. Dit is echt Ams­ter­dams idioom dat past bij de ambitie van de stad om bin­nen en buiten de ring één geheel te laten ontstaan.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube