LEZ­ING 5 SEP­TEM­BER: EEN AVOND OVER GREN­ZEN GRENSGEBIEDEN

Tuindorp Weerestein

29/​07/​2019 FARO Archi­tect Jur­gen van der Ploeg is door Archi­tec­tu­ur­centrum Ron­deel in Deven­ter uitgen­odigd om één van de avon­den te ver­zor­gen van de Lec­tures in Archi­tec­ture 2019.

MEER

TUIN­DORP WEER­ESTEIN WINT TEN­DER HILLEGOM

Tuindorp Weerestein

24/​06/​2019 – Geïn­spireerd door het naast­gele­gen vooroor­logse Tuin­dorp Pat­ri­mo­nium ontwerpt FARO archi­tecten i.s.m. Flux Land­scape archi­tec­ture een tuin­dorp 2.0 voor de voor­ma­lige Hil­le­gomse SIZO sportvelden.

MEER

STRESSRE­DUC­TIE VOOR MENS EN DIER

20190315 stresstreductie voor mens en dier

15/​03/​2019 – Bij de nieuw­bouw van het nieuwe dieren­hos­pi­taal voor de Dier­e­nam­bu­lance in Den Haag stond stressre­duc­tie voor mens en dier heel hoog op de pri­or­iteit­en­li­jst. Directeur Pieter Smit vertelt welke ontwerp keuzes FARO heeft gemaakt om dit te bereiken.

MEER

FARO WINT TEN­DER VOOR EEN GEZOND EN CIR­CU­LAIR STADS­BLOK IN HOGE WEIDE, UTRECHT

intro 20190221 circulair utrecht

21/​02/​2019 – Samen met AM, Flux, BAM wonen, Divapro en LBP Sight heeft FARO een win­nend ontwerp gemaakt voor een stedelijk stads­blok met een fan­tastis­che gemeen­schap­pelijke bin­nen­tuin; het Lau­ri­erk­wartier. Dit blok is het sluit­stuk van de wijk Hoge Weide in Utrecht.

MEER

VUUR­W­ERK BIJ HOOG­STE PUNT VAN DE STADSTUINEN

VUURWERK BIJ HOOGSTE PUNT VAN DE STADSTUINEN

11/​01/​2019VUUR­W­ERK BIJ HOOG­STE PUNT VAN DE STADSTUINEN

Onder grote belang­stelling van de toekom­stige bewon­ers heeft wethouder Kroese op 11 jan­u­ari 2019 een pla­que­tte onthult die wordt ingemet­seld in een won­ing van De Stad­s­tu­inen van Kop West in Purmerend.

MEER

HOOG­STE PUNT CPO GOE­MAN BORGESIUSLAAN

CPO Goeman Borgesiuslaan


Samen met de 20 deel­ne­mende huishoudens en uitvo­erende par­ti­jen viert FARO het ‘hoog­ste punt’ van het CPO project in de lev­endige en gevarieerde wijk Lauw­erecht in Utrecht. De bij­zon­dere, aan de bovenkant ‘gechip­perde’ bak­steengevel van het eerste bouw­blok wordt goed zicht­baar, nu het bijna uit de steigers is.

MEER

SPAN­GEN WORDT SUPERDUURZAAM

spangen wordt superduurzaam

11/​10/​2018 — Span­gen Wordt Superduurzaam

Span­gen is een van de meest karak­ter­istiek wijken van Rot­ter­dam. Op 11 okto­ber was het feest: Woon­stad Rot­ter­dam stelde 80 nieuwe huur­wonin­gen open voor de toekom­stige bewoners.

MEER

FEESTELIJKE START BOUW GULDEN­WA­TER IN NIEUW DELFT

intro Guldenwater in Nieuw Delft

11/​10/​2018 — Feestelijke start bouw Gulden­wa­ter in Nieuw Delft. De start bouw van 184 wonin­gen in Nieuw Delft, ontwikkeld door Bal­last Nedam Devel­op­ment, is een feit. Wethouder Mar­tina Hui­js­mans heeft grondw­erk ver­richt, wat sym­bool staat voor de start van een voor­spoedige bouw.

MEER

KONIN­KLIJK BEZOEK BIJ HOR­TUS UTRECHT

intro koning bezoekt hortus utrecht

24/​10/​2018 – Hooggeëerd bezoek bij Hor­tus Utrecht

MEER

MAS­TER­CLASS BAK­STEEN DOOR FARO

24/​09/​2018 – Op 20 sep­tem­ber mocht Hugo de Clercq een Mas­ter­class Bak­steen geven bij de KNB (verenig­ing Konin­klijke Ned­er­landse Bouwkeramiek).

MEER

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube