Als een reac­tie op de steeds com­plexer wor­dende samen­lev­ing met sys­te­men waar de menselijke maat niet meer te bevat­ten is, is deze ten­toon­stelling een poging om grote getallen en sys­te­men terug te bren­gen naar de menselijke maat. Ini­ti­atiefne­mers hopen dat dit ini­ti­atief kan helpen om het grote geheel beter te begri­jpen, te snap­pen. De stelling die daar­bij gehuldigd wordt is: Wan­neer je het niet (meer) begri­jpt kan je geen ver­ant­wo­ord beleid uit­stip­pe­len, laat staan de juiste keuzes maken die nodig zijn voor de inricht­ing van een duurzame samenleving.

Het project Jouw Per­spec­tief!? is mede mogelijk gemaakt door de inzet en finan­ciële steun van velen waaron­der een aan­tal hoofd­spon­sors en begun­stigers. Sticht­ing Doen, het Stim­u­ler­ings­fonds voor de Archi­tec­tuur, de ASN foun­da­tion en Forbo hebben als hoofd­spon­sors dit project mede mogelijk gemaakt.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube