Op Steigerei­land in IJburg heeft Pieter Wei­j­nen zijn eigen exper­i­mentele energiezuinige houten won­ing gebouwd. De gevel is vaal blauw geschilderd, als ver­wi­jz­ing naar de tra­di­tionele dijkhuis­jes in het vlak­bij gele­gen Durg­er­dam. Ruimtelijkheid is de rode draad in het ontwerp.

De begane grond bestaat in zijn geheel uit een ruime woonkeuken met een pla­fond van zeven meter hoog. Direct bij bin­nenkomst springt de volledig vrij hangende tussen­vloer in het oog. Op deze tussen­verdieping is de woonkamer gesitueerd. Vanaf de begane grond is echter alleen een groot, met kleine kop­er­plaat­jes bek­leed vol­ume zicht­baar dat lijkt te zweven in de hoge ruimte. De kop­eren plaat­jes geven een schubachtig effect, maar de tussen­verdieping roept ook de asso­ci­atie met een scheeps­boeg op, aangezien de con­struc­tie als een soort romp is vor­mgegeven. Deze transparante con­struc­tie maakt de hoge ruimte tot een ver­ti­cale loft. Om de ruimtelijkheid zo goed mogelijk te benut­ten, bestond de wens om geen dwar­swan­den in te zetten ten beho­eve van de sta­biliteit. Dit lei­dde tot de oploss­ing van houten schoren achter de gevel. Verder zijn alle wan­den en vlo­eren uit massief gelam­i­neerd vuren (Lenotec) opgetrokken.

Duurzaam gebruik van energie is een lei­dend principe in dit huis. De grote pui op het zuiden voorziet het huis al van veel licht en warmte. Behalve CO2 ges­tu­urde ven­ti­latie is het koel­sys­teem gebaseerd op oude Ara­bis­che koel­torens: de lucht uit de won­ing wordt door een onder­grondse buis gepompt. Ver­vol­gens wordt de afgekoelde lucht weer het huis ingeleid. Regen­wa­ter wordt herge­bruikt voor het toi­let en de was­ma­chine. Bij de bouw van dit geheel uit hout opgetrokken huis zijn ook gere­cy­clede mate­ri­alen gebruikt. De schoren in de gevel zijn bijvoor­beeld meer­palen uit het IJ. De kop­eren plaat­jes onder de zwevende woonkamer zijn afkom­stig van het dak van een kerk.

In 2009 is op een andere Steigerei­land locatie het­zelfde con­cept nog­maals gere­aliseerd (ver­sie 2.0). Dit ontwerp is als Passief Huis uitgevoerd.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube