FARO ontwerpt af en toe bij­zon­dere indi­vidu­ele woon­huizen voor opdracht­gev­ers met ambitie, op archi­tec­tonisch en/​of duurzaam vlak. Regel­matig komen wij ook in con­tact met poten­tiele opdracht­gev­ers die opzien tegen de ‘sores’ van het opdracht­gev­er­schap, of mensen die domweg het geld niet hebben voor een bij­zon­der maat­pak. Om deze mensen toch van dienst te kun­nen zijn hebben wij con­tact gezocht met een goede bouwer van cat­a­lo­gus­wonin­gen: VDM. Onder de werk­ti­tel FVADRMO hebben we samen een idee ontwikkeld voor een zeer duurzame, onder archi­tec­tuur ont­wor­pen cataloguswoning.

Een goede ‘basis­won­ing’ is voorzien van een zeer goed geï­soleerde schil (dak en gevel) en duurzame instal­laties. De won­ing kan daarmee vol­doen aan de eisen van een offi­cieel ‘passiefhuis’ (energie­ver­bruik van slechts 15 kWh/​m2) wat hem zo’n 3x zuiniger dan een ‘stan­daard bouwbesluit­won­ing’ maakt.

De archi­tec­tuur van de won­ing wordt gemaakt met 2 bij­zon­dere kopgevels: een ‘pronkgevel’ en een ‘verandagevel’ die afhanke­lijk van de oriën­tatie aan voor– of achterz­i­jde kun­nen wor­den toegepast. Het ontwerp is als een raamw­erk dat met de koper nader kan wor­den inge­vuld. Bin­nen het raamw­erk kun­nen eigen kleuren /​mate­ri­alen gekozen wor­den, ver­schil­lende raam­types en opties zoals dakkapellen, uit­bouwen, garages, etc.

FARO’s bemoeie­nis zit deels ook in de begelei­d­ing van de koper: keuzes bin­nen het raamw­erk, voor grotere opties, sit­u­atie op de kavel en eventuele bijge­bouwen wor­den door FARO begeleidt, zodat er een ontwerp ontstaat dat in bal­ans is en er een opti­male prijs-​kwaliteitsverhouding wordt bereikt.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube