Door Ahold is ons gevraagd om een studie te doen met als onder­w­erp een buurt­su­per­markt met aan­vul­lende func­ties. Dit com­pacte winkel­cen­trum met park­eren en wonen is gesitueerd in het ‘aanstaande’ Colum­buskwartier, een woon­wijk dat onderdeel uit­maakt van Almere-​Poort, de grote toekom­stige stadsuit­brei­d­ing van Almere. Dit project is een pilot voor een duurzame supermarkt.

Het geeft de con­touren van een gebouw dat goed presteert wat betreft peo­ple, planet en profit. Doel is het zoeken naar een andere manier van denken over bouwen, winke­len en wonen, om zo tot een duurzame invester­ing in de gebouwde omgev­ing te komen. De super­mark­t­lokatie ligt strate­gisch op de sni­jlijn van de belan­grijk­ste richtin­gen in het plan en bij de entree van de wijk vanaf de Pam­pusweg. Met de bus, lopend en met de fiets is het buurt­cen­trum goed en direct te bereiken, eve­nals met de auto.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube