Hugo LR zw

archi­tect /​part­ner

Als één van de oprichters heeft Hugo gew­erkt aan vele pro­jecten die door FARO ont­wor­pen en uit­gevo­erd zijn. Hugo heeft een zeer ruime ervar­ing opge­bouwd als archi­tect van een veel­heid aan pro­jecten: wonin­gen, scholen en zorg­cen­tra, maar ook kerk­jes, schuren en ver­bouwin­gen, in hoge dichtheid in het stedelijk gebied of ver­sc­holen op het plat­te­land, veel wonin­gen tegelijk in uit­brei­d­ingswijken of spe­ciale unica in de her­struc­turerings­ge­bieden. Altijd super­du­urzaam, altijd voor mensen, altijd met mensen, en….. altijd met een knipoog.

Naast zijn werk bij FARO heeft Hugo een groot aan­tal neven­func­ties vervuld, in het architectuuron-​derwijs in bin­nen– en buiten­land, in de reiswereld en in de bestu­urlijke wereld. Hugo verte­gen­wo­ordigt FARO bin­nen de BNA en is bestu­urslid van het Go Dutch Consortium.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube