Kwintijn fase 1 Amsterdam, FARO architecten

11-​06-​2015

Er zit veel voort­gang in de bouw van Kwin­tijn, het project kri­jgt nu snel gestalte. Op een prachtige plek in Ams­ter­dam, langs de Bilderdijkkade, pal naast het nieuwe ‘‘De Hallen’’ in de oude tram­remise, ver­ri­jst een groot nieuw ensem­ble van gebouwen.

Van Wij­nen Pro­jec­ton­twik­kel­ing heeft FARO Archi­tecten in 2012 in 2 fases opdracht gegeven voor het project. Het geheel omvat 330 wonin­gen, een Oran­je­huis en 200 m2 com­mer­ciële ruimten, gere­aliseerd in 7 gebouwen op een 2-​laagse onder­grondse par­keer­garage met daarin 650 par­keer­plaat­sen. De gebouwen omsluiten 2 grote hoven die wor­den ingericht als gemeen­schap­pelijke tuin. Met zijn meer dan 300 wonin­gen per hectare netto, of wel een FSI van meer dan 6, is dit project van een on-​Nederlandse dichtheid. Het hon­or­eren van alle bewon­ers– en opdracht­gev­er­swensen, het hoog houden van de woonkwaliteit en de archi­tec­tonis­che uit­stral­ing en tevens het vol­doen aan alle regel­gev­ing maakte van de opgave een uitda­gende en uiterst com­plexe puzzel.

De eerste fase is reeds volledig verkocht, fase 2 is sinds april 2015 in verkoop. De eerste oplev­erin­gen van fase 1 zullen nog voor de zomer van 2015 plaatsvin­den en lopen door tot het najaar van 2015. Daarna wordt direct doorge­gaan met fase 2 en zullen ook nog circa 60 CPO apparte­menten wor­den gere­aliseerd. De verwachte oplev­er­ing hier­van is najaar 2017.

Dan staat er een robu­ust ensem­ble met een groot­st­edelijke omvang en een echt Ams­ter­dams karakter.

Hoog­st­edelijke hoven bij de Hallen, Kwin­tijn fase 1 Amsterdam

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube