08/​03/​2017 - In samen­werk­ing met Jaco van Noort, berg­be­woner, natu­urliefheb­ber en duurzaam aan­nemer, onder­zoekt FARO de mogelijkhe­den om een super­du­urzame autarkische berghut te realis­eren in het Cata­laanse Par­que Nacional de Aigüestortes. Dit natu­ur­park in de Spaanse Pyre­neeën ken­merkt zich door meande-​rende beken, meer dan 200 bergmeren en de grani­eten bergtop­pen tot 3000 meter hoogte. Het unieke ecosys­teem is ontstaan door de werk­ing van de glet­sjers en her-​bergt afwis­se­lend loof– en naald­bos en tal­loze bij­zon­dere planten en dieren.

Doel is om een berghut te ontwikke­len en bouwen die wan­del– en excur­sieaan­bod kan faciliteren en het mogelijk maakt van deze schit­terende natuur te geni­eten, zon-​der daar­bij de natuur aan te tas­ten. Deze win­ter verk­enden we alvast deze prachtige locatie tussen de bergtop­pen, die alleen te voet bereik­baar is.

De eisen die wor­den gesteld aan de realis­er­ing en exploitatie zijn zeer hoog: “Maak zoveel mogelijk gebruik van zonne-​energie, bouw zo handig, licht en effi­ciënt mogelijk, maak duurzame en eigen­ti­jdse exploitatie vanzelf­sprek­end, gebruik liefst mate­ri­aal uit de directe omgev­ing”. Vanuit de ken­nis die FARO eerder opdeed bij het bouwen van autarkische wonin­gen (Tiny TIM) en andere super­du­urzame pro­jecten (o.a. energien­eu­trale wonin­gen Geer­park; duurzaam kam­peren bij Staats­bos­be­heer) gaan we samen op zoek naar de mogelijkhe­den. Een eerste locatiebe­zoek maakt al veel duidelijk. De locatie is fan­tastisch, maar niet met gewone ver­vo­ersmid­de­len te bereiken. Wor­den het helikopters of muilezels? Een logistieke uitdag­ing. Wordt vervolgd!

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube