29/​03/​2017 - FARO en La4Sale hebben de selec­tie voor Den Burg Oost op Texel gewon­nen. In opdracht van de gemeente Texel en Sticht­ing Woon­tij gaan we de komende maan­den aan de slag met het maken van een ontwerp en een beeld­kwaliteit­s­plan voor 140 wonin­gen aan de locatie aan de Marsweg.

De nieuwe wijk wordt ingebed in het land­schap en kri­jgt 40 vaste wonin­gen. De overige 100 wonin­gen kri­j­gen een tijdelijk karak­ter, waar­door telkens waarde kan wor­den toegevoegd aan het land­schap. Want wat laat je achter als de tijdelijke wonin­gen na ongeveer 25 jaar weer weg zijn? En hoe kan dat uitgroeien?

Het bouwen moet veel meer cyclisch wor­den, qua mate­ri­alen (afbreek­baar en her­bruik­baar), qua posi-​tie (ver­plaats­baar), qua bezetting (veran­der­baar). Flex­i­biliteit is de crux. Maar het land­schap is er altijd. Daarom benaderen we de uit­gave vanuit de zeven Texel principes: vertrek vanuit natuur en land­schap, kop­pel schoonheid aan schoonheid, ga voor écht Tex­els en Tex­els eigen, blijf jut­ten en pio­nieren, ruim op en revi­taliseer, beweeg mee met de seizoe­nen en koester een­heid in diversiteit.

We vat­ten de opgave inte­graal op en vat­ten daarom voor ook de civiel­tech­nis­che uitwerk­ing cyclisch op. Ook de water­huishoud­ing en de (bestaande) bomen kri­j­gen spe­ciale aan­dacht. Ten slotte beste-​den we extra aan­dacht aan de sociale kwaliteit van de nieuwe wijk, zodat bewon­ers elkaar kun­nen ont­moeten en activiteiten als gemeen­schap kun­nen ontplooien.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube