Geer­park wordt een nieuwe woon­wijk in Vli­j­men. Hoge ambities op het gebied van duurza­amheid maken het tot 1 van de ‘excel­lente gebieden’ die door het min­is­terie zijn aangewezen als voor­beeld­pro­jecten in Ned­er­land. FARO ontwierp in dit plan Mor­gen I, een sleu­tel­stuk in de ontwikkeling.

  • Programma 36 eengezinswoningen, 34 appartementen en parkeergarage
  • Opdrachtgever Woonveste
  • Gereed 2015
00/00
FARO architecten Geerpark Vlijmen 03
FARO architecten Geerpark Vlijmen 01
FARO architecten Geerpark Vlijmen 02
FARO architecten Geerpark Vlijmen 05
FARO architecten Geerpark Vlijmen 04

Energieneutraal in Geerpark, Vlijmen

De locatie waar Geer­park op is ontwikkeld is het ter­rein van de voor­ma­lige zaad­han­del ‘Mom­mer­steeg’. Het oude kan­toor­pand van Mom­mer­steeg heeft mon­u­men­tale waarde en is herbestemd naar 2 bij­zon­dere woon­vor­men voor oud­eren en geestelijk gehand­i­capte kinderen. De aansluit­ing tussen het mon­u­men­tale gebouw en de gehele ontwik­kel­ing van Geer­park is gemaakt met een won­ing­bouw­plan in een wat hogere dichtheid naar een ste­den­bouwkundig plan van FARO architecten.

Cen­traal op de locatie is een plein ont­wor­pen. Aan dat plein ligt het geren­oveerde Mommersteeg-​gebouw en een twee­tal apparte­mentenge­bouwen met sociale huur­wonin­gen. Dit plein is gekop­peld aan de belan­grijk­ste langzaam ver­keer­route in Geer­park. Het gebied sluit aan op de orthog­o­nale struc­tuur van Geer­park en de bestaande omgev­ing.

Alle gebouwen kri­j­gen kap­pen waar steeds een zijde op zuid gericht is t.b.v. PV-​cellen of Zon­necol­lec­toren. Om de monot­o­nie van deze richt­ing te door­breken is een blokje gedraaid, hier wordt bewust van de duurzaamheid-​efficiency afgeweken. Als ver­tal­ing van de bestaande sfeer van een ‘agro-​industrieel com­plex’ wor­den de gebouwen ont­wor­pen als sto­ere ‘woon­schuren’ met veel ruimte voor duurzame maa­trege­len. De gebouwen hebben een sto­ere uit­stral­ing, passend bij de plek, maar ontken­nen niet dat het woonge­bouwen zijn. De toegepaste mate­ri­alen zijn stoer en robu­ust en gericht op een mooie veroudering.

Met een zeer goed geï­soleerde schil, toepass­ing van warmtepom­pen en bal­ans­ven­ti­latie en PV-​cellen op de daken wor­den de wonin­gen ‘0-​op-​de-​meter’. De apparte­mentenge­bouwen zijn energien­eu­traal op gebouwniveau. Naast energie was ‘milieu’ ook een belan­grijk duurzaam thema: in mate­ri­alis­er­ing, maar bijvoor­beeld ook door het bij­zon­dere afwa­ter­ingssys­teem voor hemel­wa­ter. Er is ook veel aan­dacht besteed aan ‘sociale duurza­amheid’: woon­ruimte aan de straat met grote glasopenin­gen. Bankjes aan de straat, geen dode hoeken in de ste­den­bouw en ont­moet­ingsplekken in de open­bare ruimte.