FARO wint nóg een ten­der in de wijk Lei­d­sche Rijn, Cen­trum Utrecht. Dit keer samen met team Energiek voor de woningontwik­kel­ing van 4 ver­rassende kavels. Het beoogde plan is super duurzaam en omvat de ontwik­kel­ing en real­isatie van circa 70 wonin­gen in maar liefst 37 ver­schil­lende typen.

Lei­d­sche Rijn Cen­trum is als woon­lo­catie flink in ontwik­kel­ing. Het te ontwikke­len plan draagt hier­aan bij door de gevarieerd samengestelde bouw­blokken met passende stedelijke allure. Net als het plan in Leeuwest­eyn is het karak­ter van het Utrechtse stad­s­cen­trum op bij­zon­dere wijze ver­w­even in de woon­bu­urt. Bin­nen­tu­inen met een groene, ecol­o­gis­che uit­stral­ing. Wonen én mobiliteit door het aan­bieden van elek­trische deelauto’s en deelfi­et­sen. Een grensver­leggende ambitie op het gebied van duurza­amheid en gezonde ver­st­edelijk­ing, die geheel aansluit op het thema Healty Urban Liv­ing van de gemeente Utrecht. Dat is de kern van het win­nende plan Energiek.

De wonin­gen zijn duurzaam en cir­cu­lair en hebben gemid­deld een EPC van –0,5 en een gemid­delde GPR score van 8,5. Met de over­ca­paciteit die PV pan­e­len opwekken, hebben bewon­ers de mogelijkheid om gemid­deld circa 10.000 tot 15.000 kli­maat neu­trale kilo­me­ters per huishouden per jaar te rijden.

Het pro­ject­team bestaat uit– team Energiek — bestaat uit: Janssen de Jong Pro­jec­ton­twik­kel­ing, Op ten noort bli­j­den­stein archi­tecten, Hilderink­bosch archi­tecten, OKRA Land­schap­sar­chi­tecten, Merosch, Alba Con­cepts, De Kon­ing Make­laars, Enjoy Brand­ing, 3D Capac­ity, Kon­tek, Lom­boXnet en FARO archi­tecten. Het ste­den­bouwkundig plan voor Lei­d­sche Rijn Cen­trum Oost is van Jo Coenen Archi­tects & Urbanists.

Lees meer op de website van de ontwikkelaar

00/00
FARO architecten Energiek Utrecht 03
FARO architecten Energiek Utrecht 04

Gerelateerde projecten