Leeuwe­plaats wordt een fijne en duurzame woon­bu­urt met een Utrechts karak­ter op een steen­worp afs­tand van het cen­trum aan het Amsterdam-​Rijnkanaal. Gemeente Utrecht heeft team Leeuwe­plaats ges­e­lecteerd voor de ontwik­kel­ing van 95 wonin­gen op bouwveld 6 in Leeuwest­eyn (Lei­d­sche Rijn). Het plan is tot stand gekomen in samen­werk­ing met Ooms Bouw & Ontwik­kel­ing, Heren 5 archi­tecten, FARO archi­tecten, Stroot­man Land­schap­sar­chi­tecten, Merosch, Beumer Garantiemake­laars en VERO Visuals.

Tegen­polen in sferen dra­gen bij aan het Utrechtse karak­ter dat we nas­treven in Leeuwe­plaats. Een stedelijke buiten­rand met statige wonin­gen aan de laan en zorgvuldig vor­mgegeven ensem­bles aan het groene Oev­er­park. En in het hart van het plan een aaneen­scha­kel­ing van ste­gen en plaat­sen met elk een eigen sfeer gecreëerd door ver­schil­lende invullin­gen met ver­hoogde planten­bakken en bomen, de intieme Leeuwe­plaats. De auto staat uit het zicht, maar bin­nen hand­bereik in een van de twee groene par­keer­hoven. De ste­den­bouwkundige accen­ten in het plan zijn met een knipoog naar de Utrechtse Art Deco uitgevoerd.

Leeuwe­plaats is een rijk plan. Er is een ruime vari­atie aan won­ing­typen geschikt voor mensen met grote én kleine beurs, voor patchwork-​families, drie-​generatie-​gezinnen en zelf­s­tandi­gen die aan huis willen werken. Alle wonin­gen hebben een gevel­stoep en er zijn wonin­gen met veranda, luifel en erker, waar­door de oriën­tatie en lig­ging van de wonin­gen opti­maal wordt benut.

Wonen in Leeuwe­plaats is ook nog eens com­fort­a­bel en duurzaam. Het energiecon­cept is gebaseerd op de bek­ende trias-​energetica: dit betek­end extra goed geï­soleerde wan­den, vlo­eren en daken en overal wordt drievoudige beglaz­ing toegepast. Warmte wordt terugge­won­nen mid­dels een CO2 ges­tu­urde bal­ans­ven­ti­latiesys­teem. En voor ver­warm­ing en warm tap­wa­ter komt er een indi­vidu­ele warmtepomp met een col­lec­tief open-​bronsysteem. Kor­tom, met een EPC van –0,3 en een GPR score van gemid­deld 8,9 een resul­taat om trots op te zijn!

00/00
FARO architecten Leeuweplaats Utrecht 02
FARO architecten Leeuweplaats Utrecht 03
FARO architecten Leeuweplaats Utrecht 01