De bestaande Boni­faciuss­chool in de bin­nen­stad van Alphen aan den Rijn is ver­huisd van een oud gebouw aan de Paradi­js­laan naar een nieuw gebouw er vlak achter. Het gebouw past in de stedelijke archi­tec­tuur van Alphen met haar robu­uste ste­nen plint met daar­boven een lichte, met­alen gevel. De ste­nen plint is ver­sierd met bogen: karak­ter­istiek, herken­baar en krachtig. De lichter ogende opbouw heeft een hor­i­zon­tale beli­jn­ing en con­trasteert zowel qua kleur als qua textuur.

Het school­ge­bouw bestaat uit twee delen: een deel met lokalen en een deel met meer algemene func­ties en de gymzaal. De lokalen zijn per bouw gegroepeerd ron­dom een ruime tussen­ruimte waarin op ver­schil­lende manieren les gegeven kan wor­den. Hier­bij is de vorm en de maat van de tussen­ruimte aangepast aan de leeftijd van de kinderen.

Het algemene deel bestaat uit een grote hal, cen­traal gele­gen, herken­baar een zeer flex­i­bel te gebruiken. Dit is de belan­grijk­ste ruimte van het gebouw waarmee de school een extra dimen­sie aan haar onder­wi­jspro­gramma kan toevoe­gen. Musi­cals, the­ater, voor­licht­ings­da­gen, team­bi­jeenkom­sten, et cetera. deze ruimte biedt er aan­lei­d­ing voor. De ruimte loopt door naar het school­plein waar er een amfithe­at­er­achtige stukje school­plein aan gekop­peld is. Het school­plein wordt ingericht met een grote boom. Ook op het dak zal een speel­ruimte komen zodat er op heel ver­schil­lende manieren van de buiten­lucht genoten kan worden.

Via de hoofdin­gang komt men in een trap­pen­huis dat apart de ruimtes bedi­ent. Zo kun­nen alle ver­schil­lende gebruik­ers­groepen hun eigen deel van de school gebruiken, ook der­den die bijvoor­beeld ‚s avonds alleen de gymzaal willen gebruiken.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube