Meer­stad is met 10.000 wonin­gen de groot­ste uit­brei­d­ingslo­catie van Gronin­gen. Het mas­ter­plan is van bureau Alle Hos­per. Quadrat heeft de eerste lij­nen uit­gezet voor Meeroev­ers, het eerste deelplan dat gere­aliseerd gaat wor­den. Ver­vol­gens zijn FARO, Heren5 en INBO gevraagd om bin­nen de reeds bepaalde kaders een ste­den­bouwkundige ver­tal­ing te maken waar­bij opti­maal geprof­i­teerd wordt van de royale land­schap­pelijke con­text zoals die in het mas­ter­plan is vastgelegd.

Belan­grijke verbindend en struc­tur­erend ele­ment was de keuze om een lint­be­bouwing aan de oever van het meer te maken, voor, achter en aan het lint kon per deel­ge­bied op een andere wijze relaties met het land­schap gere­aliseerd wor­den. Vari­aties in dichtheid, groen, water en ontsluit­ing zor­gen ervoor dat er voor velen echt iets te kiezen valt in meeroever.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube