FARO heeft samen met Stroot­man Land­schap­sar­chi­tecten een ste­den­bouwkundig plan gemaakt voor de locatie ‘t Kavelt in Mill. Op 10 hectare zijn ongeveer 100 wonin­gen verkaveld in een zeer land­schap­pelijk plan.

Een ruim groen hart waar in en om gewoond wordt geeft het wonen een bij­zon­dere kwaliteit. Voor de overige bewon­ers van Mill fungeert deze ruimte als een nieuwe aantrekke­lijke fietsverbind­ing met het bos aan de zuidz­i­jde. De archi­tec­tuur zal geken­merkt wor­den door een informele mix van eigen­ti­jdse wonin­gen met voor­namelijk kappen.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube