Op uitn­odig­ing van Pro­ject­bu­reau IJburg heeft FARO in samen­werk­ing met Ronald Rietveld Land­scape Archi­tects en pro­ject­groep IJburg een ste­den­bouwkundig plan ont­wor­pen. Voor het Mid­denei­land en het Stran­dei­land hebben wij in work­shops een ste­den­bouwkundig plan gemaakt met zeer hoge ambities. Ams­ter­dam wil dit deel van IJburg CO2 neu­traal maken.

Om deze ambitie al in de ste­den­bouw te onder­s­te­unen is tij­dens de plan­vorm­ing onder­zoek gedaan naar passieve zonne-​energie, wind­luwte, open­baar ver­voer, duurzame energie en func­tiemening. Daar­naast is in het ontwerp zeer nadrukke­lijk gefo­cust op woonkwaliteit en iden­titeit. Het benut­ten van de bij­zon­dere lig­ging in het IJmeer gaf wat dat betreft vol­doende inspiratie.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube