In opdracht van de gemeente Zaanstad is FARO bezig geweest met een Ste­den­bouwkundig Mas­ter­plan voor heron­twik­kel­ing van de Hemmes. De Hemmes is een schierei­land in de Zaan. Nu nog bijna onbe­bouwd, maar met de poten­tie om een aantrekke­lijk woonge­bied mid­den in de Zaan te worden.

Voor Zaanstad biedt het meerdere kansen. Allereerst kan het een doel­groep met hogere inkomens binden aan de stad en daar­naast biedt de Hemmes een kans voor een mooie open­bare kwaliteit aan de Zaan. Dat is juist voor de Zaan uniek. Anders dan in de meeste ste­den met een riv­ier is de Zaan in Zaanstad op veel plekken niet te zien. Vaak zijn de weinige con­tact­mo­gelijkhe­den met de Zaan schrale par­keer– en fabrieksterreinen.

In dit pro­ces is reken­ing gehouden met zowel de belan­gen van de par­ti­c­uliere gron­deigenaren Schol en Kramer, als de gemeente Zaanstad. Daar­naast biedt de gemeente Zaanstad de Hemmes­groep een kans om te onder­zoeken of haar ambities waar te maken zijn op de Hemmes. De Hemmes­groep is een ini­ti­atief­groep met als belan­grijk­ste ambitie om op oor­spronke­lijke locaties his­torische molens terug te bouwen en daarmee op een mod­erne manier energie op te wekken. Voor dit exper­i­ment is er in het raamw­erk reken­ing mee gehouden. Op een zodanige manier dat wan­neer de molens er niet komen er wel een kader is voor andere ver­bi­j­zon­derin­gen op de Hemmes.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube