Voor de blokken 9, 11, 12 van het plan de Noorder­haven te Zut­phen zal FARO in samen­werk­ing met die par­ti­jen een plan maken dat recht doet aan de wensen van de toekom­stige bewon­ers. Tre­f­wo­or­den zijn: stads in de stad, een mooie bin­nen­tuin, een­heid in ver­schei­den­heid, toekom­st­gericht met het verleden in je rugzak, ruimte voor jezelf en voor elkaar, en superduurzaam.

Het Ubun­tu­plein is een ini­ti­atief van toekom­stige bewon­ers en onderne­mers met een geza­men­lijke behoefte aan ruimte om te wonen en/​of te werken. ‘Ubuntu’ betekent in het Swahili: ‘ik ben, omdat wij zijn’ en tegelijk­er­tijd: ‘wij zijn, omdat ik ben’.

De deel­ne­mers van het Ubun­tu­plein willen geza­men­lijk tot een voor alle par­ti­jen opti­male real­isatie van de bouww­erken en hun omgev­ing komen. Door vanaf het eerste begin bij het pro­ces betrokken te zijn, kan al bij de uitwerk­ing van het voor­lopig ste­den­bouwkundig ontwerp reken­ing wor­den gehouden met de behoeften van de toekom­stige gebruik­ers en bewoners.

Door vanuit een geza­men­lijke behoefte vorm te geven aan de bin­nen– en buiten­ruimte, komt een gemeen­schap­pelijk pro­ces op gang. Dat lev­ert belan­grijke sociale meer­waarde op voor elk van de betrokken deel­ne­mers en hun omgeving.

FARO ontwerpt naast wonin­gen ook derde fase wonin­gen, een crèche, een markt en bedrijfsruimtes.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube