In 2000 deden FARO en aTA samen met en in opdracht van Bouw­fonds MAB en van Wij­nen een pri­jsvraag voor de locatie Mari­as­ticht­ing in Haar­lem. Op dit voor­ma­lige zieken­huis­ter­rein van bijna drie hectare moesten 400 wonin­gen, 8.000m² kan­toor en een garage voor 600 auto’s gere­aliseerd worden.

Uit mod­el­len­stud­ies con­cludeer­den wij dat deze zeer hoge bebouwings­dichtheid de meeste woonkwaliteit en ontspan­ning kreeg bij een struc­tuur van ver­schil­lende hoven. Immers een klein deel kan maar aan het Spaarne wonen en dus is het realis­eren van interne kwaliteit in het ste­den­bouwkundig plan een absolute noodzaak voor de leefbaarheid.

De locatie bevat vier zeer ver­schil­lende ran­den. Op de schaal van elk van deze ran­den reageert de archi­tec­tuur van het plan. Met forse gebaren aan de kant van de infra­struc­tuur, met veel transparantie aan het Spaarne, met klein­scha­ligheid aan het smalle Spijk­er­manslaan­tje en met zorgvuldigheid afstem­ming met bestaande mon­u­menten aan de zijde van de Haarlemmerhout.

FARO heeft apparte­mentenge­bouwen, bene­den– en boven­wonin­gen, grondge­bon­den wonin­gen en kan­toor­ruimte ont­wor­pen. De klein­schalige apparte­mentenge­bouwen met luxe apparte­menten hebben gevels met veel glas en Franse balkons. De twee blokken met stadswonin­gen hebben privé tuinen als buiten­ruimte. Direct naast het oude mon­u­men­tale hoofdge­bouw van het oude zieken­huis, op een zicht­lo­catie aan de Kam­per­laan, werkt FARO aan een kan­toorge­bouw. De archi­tec­tuur is heeft een mate­ri­aal­pal­let met oranje en bru­ine bak­ste­nen en witte raamkaders die de gevel­openin­gen accentueren. Sub­tiele bak­steen­de­tails ver­fi­j­nen de blokken op het lagere schaalniveau.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube