Samen met wijk­be­won­ers heeft FARO een struc­tu­urvisie gemaakt voor de Alk­maarse Voge­laar­wijk Oud Overdie. Deze visie gaat uit van een trans­for­matie van een volks­bu­urt met behoud van de karak­ter­bepal­ende mate­ri­alen en kleuren. De inten­sieve samen­werk­ing met de bewon­ers lei­dde uitein­delijk tot een opdracht aan FARO voor het ontwerp van een groot appartementengebouw.

Dit gebouw aan de Coorn­hertkade is het eerste nieuwe gebouw in deze wijk. De plaats­ing van dit gebouw in de wijk is nauwkeurig bepaald en zodanig dat er zo veel mogelijk vrije uitzichten van en naar het park zijn. Zo wordt de relatie van de wijk met het park gewaarborgd.

In 2001 heeft FARO de opdracht gekre­gen om, in een planteam met wijkraad, gemeente en won­ing­bouwv­erenigin­gen een struc­tu­urvisie te maken. We hebben work­shops, excur­sies en inloopavon­den voor de bewon­ers van de wijk geor­gan­iseerd en ze op deze wijze meegenomen in de overwegingen.

Op basis van deze ervarin­gen hebben de buurt­be­won­ers FARO voorgesteld om dit eerste en tevens beeld­bepal­ende gebouw van de wijk te ontwer­pen. We hebben drie ver­schil­lende ontwer­pen gemaakt waaruit de bewon­ers kon­den kiezen. In samen­spraak met alle par­ti­jen is het tot een unanieme keuze gekomen en dat heeft er toe geleid dat er, ondanks dat het gebouw met zijn tien lagen fors hoger is dan de overige bebouwing in de buurt, geen enkel bezwaar is gemaakt tegen dit plan.

Er is gekozen voor een zowel sti­jlvol als in het oog sprin­gend ontwerp: een mod­erne eye­catcher, mede door de vele inter­es­sante details en sti­jlele­menten, zoals het schuin aflopende dak dat de robu­uste uit­stral­ing van de woon­toren visueel onder­s­te­unt. Verder sluiten de gebruikte bouw­ma­te­ri­alen en kleurstellin­gen aan op het straat­beeld, werken de ter­ra­cot­tak­leurige dak­pan­nen optisch ver­rassend en zijn de deels op de gevel geplaat­ste roodgele bak­ste­nen iets groter zijn het stan­daard formaat.

De getrapte gevel aan de kant van de wijk maakt vari­atie van won­ing­types mogelijk. Er is een mix van grote en kleine wonin­gen, die prak­tisch ingedeeld zijn en qua uitvo­er­ing en afw­erk­ing veel keuzevri­jheid bieden aan de toekom­stige bewoners.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube