FARO ontwierp apparte­menten en eengezinswonin­gen aan de rand van de stad, de uiter­ste west­kant van Har­nasch­polder, Delft. Wij hebben hier gekozen voor wonin­gen met een herken­baar stads karak­ter, maar met een vette knipoog naar de kassen die er oor­spronke­lijk ston­den: het ver­sprin­gende zaag­tand­profiel van de daken teza­men met de vol glazen trappenhuizen.

Het plan bestaat uit 4 velden. Elk van de vier blokken heeft een andere bin­nen­ruimte: privé tuinen met eigen par­keer­plaat­sen, een speelveldje voor de kinderen op een par­keerdek, een vijver en een col­lec­tieve tuin op een parkeerdek.

Archi­tec­tonisch voegt de buitenkant van de blokken zich in het gevraagde stedelijk weef­sel van Har­nasch­polder. De blokken zijn sterk fam­i­lie, maar ver­schil­lend in opbouw en kleur. De hoofd­kleur van het met­sel­w­erk is steeds anders, en wordt in het vol­gende veld overgenomen als accen­tk­leur. Op belan­grijke hoeken kri­j­gen de blokken richt­ing door­dat buiten­ruimtes of grote glas­par­ti­jen belan­grijke kan­ten benadrukken. De archi­tec­tuur van het blok dom­i­neert maar het indi­vidu­ele huis is aflees­baar en bij­zon­dere ramen maken ieder huis uniek.

Het grote pro­gramma is in kleine een­heden verdeeld over de blokken: Ieder veld bevat zowel eengezinswonin­gen als apparte­menten waar­door het lev­endig en leef­baar bli­jft. Park­eren en bergin­gen zijn op de begane grond van de blokken geplaatst, van bove­naf aan het zicht ont­trokken door een dek. Aan de straatz­i­jde is veel moeite gedaan om een dichte plint te voorkomen: veel wonin­gen op de eerste verdieping hebben een ‘voet op de grond’ gekre­gen met een eigen entree en een verbli­jf­s­ruimte, die wordt gebruikt als keuken of een extra kamer.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube